english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Stručně o OPŽP » Zodpovědné instituce

Zodpovědné instituce

Zodpovědné instituce

Řízení Operačního programu Životní prostředí probíhá v několika rovinách. Jsou do něj zapojeny následující subjekty: Řídící orgán, Řídící výbor, Rada OPŽP, Zprostředkující subjekt, Krajské pracovní skupiny, Monitorovací výbor, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán.

Detailní informace o roli a úkolech jednotlivých subjektů zapojených do řízení OP Životní prostředí naleznete v textu operačního programu, v kapitole 4 Programového dokumentu OPŽP 2007 - 2013.

Řídící orgán - Ministerstvo životního prostředí

Řídícím orgánem OPŽP je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které má celkovou odpovědnost za realizaci programu. Řídící orgán písemně deleguje výkony některých činností na Státní fond životního prostředí (SFŽP), který vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu. Mezi základní úkoly Řídícího orgánu patří např.:

 • příprava a projednání OP a jeho předložení Evropské komisi (EK)
 • zajištění navazujících dokumentů (např. implementační dokument, pokyny pro žadatele, směrnice)
 • zavedení systému pro shromažďování spolehlivých finančních a statistických informací o provádění OP, zavedení ukazatelů monitorování a hodnocení programu
 • vypracování výroční a závěrečné zprávy o provádění OP a jejich předložení EK
 • vedení Monitorovacího výboru
 • příprava a vydávání Rozhodnutí o financování akce / Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • zajištění nápravných opatření v případě vzniklých nedostatků
 • plnění povinností týkajících se informací a propagace OP

Odbor fondů EU
Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Tel.: +420 267 122 530
Fax: +420 272 744 944
internetové stránky

Řídící výbor

Řídící výbor doporučuje výběr projektů a akcí k podpoře z ERDF a FS, projednává otázky koncepce a realizace OPŽP, zajišťuje sledování provázanosti OP s ostatními sektorovými politikami.

V Řídícím výboru jsou zastoupeni pracovníci MŽP a SFŽP, dále zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a nevládních organizací.

Zprostředkující subjekt

Zprostředkujícím subjektem OPŽP je Státní fond životního prostředí (SFŽP). Z pohledu žadatele a příjemce podpory jde o nejdůležitější subjekt, který jim je díky svým krajských pobočkám snadno dostupný, a se kterým budou nejčastěji v kontaktu. Odpovědný je zejména za:

 • poskytování informací žadatelům a příjemcům podpory
 • zprostředkování pomoci při zpracování vhodných projektů a projektových žádostí
 • organizování výzev k předkládání projektů
 • přijímání žádostí o podporu a posouzení úplnosti, věcné správnosti a formálních náležitostí předkládaných projektů
 • vyhodnocení žádostí z technického a ekonomického hlediska, hodnocení ekonomické způsobilosti žadatele
 • provádění kontrol fyzické realizace projektů
 • monitorování projektů
 • zajištění finančních toků a proplácení prostředků z FS a ERDF prostřednictvím státního rozpočtu

Krajské pracovní skupiny

Krajské pracovní skupiny (KPS) plní úlohu při přípravě tzv. velkých projektů (celkové náklady nad 25 mil. EUR) v rámci OPŽP, neboť se spolu se žádostí dokládá také vyjádření KPS k předkládaném projektu. U ostatních projektů netvoří vyjádření KPS povinnou přílohu žádosti, ale KPS posuzují projektové žádosti a doporučují či nedoporučují je k dalšímu hodnocení.

Krajské pracovní skupiny ustavují všechny kraje na základě principu partnerství. Členy Krajské pracovní skupiny jsou zástupci regionální správy, MŽP, SFŽP (a jeho regionálních poboček) a dalších resortů.

Monitorovací výbor

Povinností Monitorovacího výboru je zajistit dohled nad realizací OPŽP a zejména zajišťovat dosažení cílů programu při efektivním využití veřejných prostředků. K jeho úkolům a pravomocem patří např.:

 • sledování, realizace a vyhodnocení OP, jeho efektivnosti a účinnosti
 • schválení kritérií pro výběr projektů
 • hodnocení postupu a analýza výsledků realizace OP
 • schvalování výroční a závěrečné zprávy OP před jejich zasláním Evropské komisi
 • navrhování změn, případně přezkoumání OP

Členy Monitorovacího výboru jsou zástupci MŽP a SFŽP, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva dopravy, zástupce regionů - Svazu měst a obcí ČR, zástupce nevládních organizací a zástupce Evropské komise jako poradce. Jednání se mohou zúčastnit i zástupci Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu.

Platební a certifikační orgán

Výkonem funkce Platebního a certifikačního orgánu (PCO) pro strukturální fondy a Fond soudržnosti byl pověřen odbor Národního fondu Ministerstva financí. Mezi jeho úkoly patří např.:

 • správa prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na účtech ČNB
 • přijímání plateb z Evropské komise
 • převod prostředků SF a FS na příjmové účty jednotlivých kapitol státního rozpočtu
 • vypracování a předkládání žádostí o průběžné platby a závěrečné platby Evropské komisi pro všechny programy na základě výkazů výdajů předložených řídícími orgány
 • provádění kontroly na místě
 • vracení nevyužitých prostředků Evropské komisi

Odbor Národního fondu
Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.: +420 257 042 640
Fax: +420 257 042 087
internetové stránky

Auditní orgán

Výkonem funkce auditního orgánu bylo pověřeno Ministerstvo financí - odbor Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu, které metodicky řídí a koordinuje výkon celého systému finanční kontroly. Auditní orgán mimo jiné:

 • zajišťuje audit připravenosti řídícího a kontrolního systému programu
 • předkládá Evropské komisi zprávu posuzující nastavení řídících a kontrolních systémů operačního programu
 • předkládá každoročně Komisi konsolidovaný plán auditů prostředků poskytovaných z fondů EU
 • zajišťuje metodické vedení dalších auditních subjektů zapojených do auditů ve veřejné správě operačního programu

Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu
Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.: +420 257 042 340
Fax: +420 257 042 545
internetové stránky
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.