english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ dotazu:   
 
 
 
 
 
Subjekt:   
 
 
Oblast podpory: 
Pro vybrání více položek výběru podržte klávesu Ctrl.
Jaký termín je uvažován jako termín zahájení realizace projektu?detail >>
Zobrazit odpověď
Za termín zahájení realizace stavebních projektů se považuje den předání staveniště podle protokolu o předání staveniště. U nestavebních projektů se za termín zahájení realizace považuje den uzavření smlouvy o dílo.
V případě, že se některý majitel nemovitosti v místě realizace nepřipojí na kanalizační přípojku, je povinností projektu a či investora vysadit zde odbočku pro zřízení případné přípojky, aby nedocházelo v budoucnu ke složitým administrativním a technickým /např. rozkopání vozovky, uzavírky silnice.../ komplikacím při realizování připojení? Předpokládá se, že kanalizační řad vede v ulici, kde se nachází momentální "nezájemce o připojení".detail >>
Zobrazit odpověď
Obec i (ne)zájemce o připojení musí postupovat v souladu se zákonem 274/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ten mimo jiné stanoví, že obec musí umožnit (je-li to technicky možné) se připojit k budované kanalizaci. Pokud obec toto umožní, je občan povinen se na kanalizaci napojit, pokud nemá příslušným vodoprávním úřadem povolenou jinou likvidaci odpadních vod. V případě, že majitel pozemku výslovně odmítne připojení, žadatel nemusí vysadit odbočku pro případné budoucí připojení.
Může případně daný subjekt čerpat i další požitky, umožní-li věcné břemeno kanalizace na svém pozemku, např. prominutím stočného?detail >>
Zobrazit odpověď
Obec je povinna postupovat dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v aktuálním znění. Upozorňuji především na § 3, 8, 18, 20. Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníků stavebního pozemku nebo staveb, na který vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody povinnost připojit se na kanalizaci v případech kdy je to technicky možné. Vlastník vodovodu a kanalizace má právo na úplatu za dodávku pitné vody (vodné) a na úplatu za odvádění odpadních vod (stočné). Vztahy a vypořádání mezi žadatelem o dotaci a majitelem napojované nemovitosti Fond neřeší.
Může vézt po soukromém pozemku kanalizační řád /nikoliv přípojka/ a vztahuje se na něj také dotační titul? Případně za jakých podmínek toto je možné.detail >>
Zobrazit odpověď
Ano. V případě, že jsou mezi žadatelem a majitelem pozemku vypořádány majetkoprávní vztahy, může být kanalizační řad vedený po soukromém pozemku. Na takový řad je možno čerpat dotaci.
Chtěli bychom se zeptat, zda je u projektu v oblasti podpory 2.1.3 u projektu v režimu de-minimis způsobilý výdaj na zpracování zadávací dokumentace včetně organizace zadávacího řízení?detail >>
Zobrazit odpověď
Informaci najdete v kapitole 5 Implementačního dokumentu str.108 a 109 Způsobilé výdaje Obecná pravidla Na str. 108 v rámci výdajů na projektovou přípravu jsou pod čarou v bodě 7 vyjmenovány všechny výdaje, které jsou hrazeny jako způsobilé při zpracování žádosti. Na  str. 109 v kapitole Projektová příprava v bodě zadávací dokumentace je v závorce uvedeno (pouze zadávací dokumentace na realizaci daného opatření, nikoliv na přípravu projektu a odborný dozor či správce stavby.Zadávací dokumentace na přípravu projektu tedy způsobilým výdajem není. Zadávací dokumentace včetně organizace zadávacího řízení pro realizaci způsobilá je.
Je níže popsaný projekt možné spolufinancovat z OPŽP? Jde o realizaci protipovodňového opatření, které zamezí zachycování splavenin na mostních konstrukcích potoka v parku, v důsledku toho dochází k rozlivu potoka. V parku překlenují potok 4 mostky, z toho 2 vyhovují požadovaným nárokům na průtok. Druhé 2 nemají dostatečnou výšku a tím dochází k rozlivu potoka při přívalových deštích. Předmětem projektu je demontáž nekapacitního mostku a jeho nahrazení železobetonovým, jehož konstrukce bude zvednuta ze současné výškové úrovně o 50 cm. Napojení na stávající parkové komunikace je uvažováno pomocí terénních ramp, v jejichž blízkosti budou vybudovány (z důvodu ochrany přilehlých vzrostlých stromů) 3 zídky. Do projektu je také zahrnuta úprava koryta (demontáž betonových pilířů, koryto bude zapraveno kamennou dlažbou), a přeložka sítí VO a O2, které prochází přes potok.detail >>
Zobrazit odpověď
Takové opatření nelze v rámci OP 1.3 ani OP 6.4 podpořit.

Chtěl bych upřesnit náklady do XLII. výzvy osy 6.3 - výsadby. Dle projektu má být provedena výsadba stromů - dle nákladů obvyklých opatření pro danou výzvu to vychází kolem 600 tis.Kč (sazenice, výsadba a zatravnění). Součásti projektu je ale zároveň úprava terénu před zatravněním jako protierozní opatření, v cenách dle RTS to dělá cca 200 tis Kč. Bude to jako uznatelný náklad nebo se pak dostaneme nad rámec nákladů obvyklých opatření (tyto položky tam nejsou). Dála je nutno ještě odstranit staré pařezy (vybagrovat, odvést a jámy zavést zeminou) - tyto položky v nákladech taky uvedeny nejsou.

detail >>
Zobrazit odpověď

Náklady jsou počítány do 100% NOO a 85% katalogu stavebních prací. Např. odstranění starých pařezů se musí vejít do NOO, i úprava terénu.

Prosím o informaci, zda je povinnou přílohou žádostí do XLII. výzvy - prioritní osy 6.2 či 6.4 i Stanovisko k vlivu na EVL nebo ptačí oblasti (Natura 2000). V Závazných pokynech je uvedeno pouze stanovisko krajského úřadu z hlediska souladu s koncepcí kraje ap., nikoliv stanovisko k Natuře. Jak je to u projektů ležících na území CHKO?

detail >>
Zobrazit odpověď

Na území CHKO Šumava je vyžadováno stanovisko Správy národního parku. Dále je vyžadováno stanovisko krajského úřadu s obsahem, který je uveden v „závazných pokynech".

Prosím o zodpovězení dotazu, který se týká provozování sběrného dvora. Obec hodlá pořídit SD z prostředků dotace. Obec bude vlastníkem předmětu podpory, provoz by chtěla zajišťovat společností, která je 100% vlastněná obcí. Mým dotazem je, zdali je nutno v toto případě vybírat provozovatele na základě VŘ?detail >>
Zobrazit odpověď
V případě, že se bude jednat o projekt výstavby sběrného dvora, žadatelem o dotaci bude obec/město a budou dodrženy podmínky uvedené v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce, kapitola 2.6.3., nebude projekt podléhat veřejné podpoře a výše dotace bude stanovena na základě zpracované finanční analýzy. Pokud bude žadatelem obec a provozovatelem sběrného dvora budou technické služby 100% vlastněné žadatelem, nejedná se o veřejnou podporu a není nutné provést výběrové řízení. V Modelu „Provozní ztráta" se vyplní náklady a příjmy provozu sběrného dvora viz Příloha č. 3.

Technické služby města (100% vlastnictví města) jsou společností s ručením omezeným s převažující hospodářskou činnosti a město neručí za závazky této společnosti. Dle této charakteristiky je tato společnost dle Směrnice MŽP č. 3/2011 - Příloha 5 - Kategorizace subjektů OPŽP zařazena mezi soukromé společnosti.

Z toho dle mého názoru plyne, že má nárok čerpat podporu s bonusem pro malé či střední podniky. Dle mého názoru by to byl jinak protimluv - dle jedné směrnice řadit společnost mezi soukromé, protože město nenese za společnost odpovědnost za ztráty a společnost vede z více než 15% hospodářskou činnost a zároveň ji omezit ve výši bonusu podpory.detail >>
Zobrazit odpověď
Technické služby města jsou velký podnik a nemohou čerpat bonus pro MSP.  Rozhodujícím kritériem je v tomto případě  vlastnictví. Pokud více než 25% podíl v podniku má subjekt samosprávy nebo státní správy (obec), tak se jedná o velký podnik, resp. nejedná se o MSP. Je to popsáno v Příloze 1. GBERu.
Počet nalezených dotazů - 737, zobrazeny dotazy od 91 do 100
<< < ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.