english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ dotazu:   
 
 
 
 
 
Subjekt:   
 
 
Oblast podpory: 
Pro vybrání více položek výběru podržte klávesu Ctrl.
Jelikož se v každé ze zmiňovaných výzev jedná o více projektů jednotlivých příspěvkových organizací kraje, lze pojmout všechny tyto veřejné zakázky jako jednu nadlimitní superzakázku rozdělenou na jednotlivé dílčí zakázky, ve které by zadavatelem zakázky byl centrální zadavatel?detail >>
Zobrazit odpověď
Pokud jsou žadateli o dotaci příspěvkové organizace jednoho kraje, pak není žádným předpisem zakázáno, aby všechny zakázky byly zadány centrálním zadavatelem v jednom zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, přičemž plnění z této zakázky bude rozděleno na jednotlivé části, obecně doporučujeme v jednom zadávacím řízení zadávat dílčí zakázky, které mají obdobný předmět plnění, dále upozorňujeme, že podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") musí centrální zadavatel a zadavatelé před zahájením centralizovaného zadávání uzavřít písemnou smlouvu, ve které budou stanovena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s centralizovaným zadáváním.
V příloze zasílám záměr společnosti na pořízení nové, ekologicky šetrné technologie v rámci polygrafického průmyslu. V přílohách záměru jsou přiloženy bezpečnostní listy těkavých látek, jejichž emise budou pořízením nové technologie významně sníženy (vyčísleno v záměru). Zároveň v příloze zasílám jednu z variant pořizované technologie, která byla zjištěna na základě průzkumu trhu. Technologie pořizovaná projektem bude vybrána na základě výběrového řízení, avšak přiložený nabídkový list je pouhou ilustrací možného řešení, které vyhovuje technologickým a ekologickým požadavkům žadatele.
Žádáme Vás o vyjádření, zda je projekt podpořitelný a má tedy smysl ho předkládat v rámci 41. výzvy OPŽP v oblasti podpory 5.1.detail >>
Zobrazit odpověď
Váš projekt byl konsultován na Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP. Podle vyjádření Odboru není předložený projektový záměr podpořitelný v rámci PO 5 OPŽP. Jedná se zejména o podnikatelský záměr (inovativní obměna tiskařského stroje), který nelze považovat za ekologickou investici s primárním cílem omezení průmyslového znečištění.
Viděl jsem plastové tašky na odpad - žluté na plasty, zelené - na sklo.
Protože na těchto taškách bylo logo Státního fondu životního prostředí a e-mailová adresa, obracím se na Vás s prosbou o sdělení, jak a kde by bylo možné tyto tašky získat.detail >>
Zobrazit odpověď
Uvedené barevné koše na třídění odpadu jsou určeny pro školy, školská zařízení a úřady veřejné správy (obecní a městské úřady - tomuto jejich určení byla uzpůsobena jejich velikost). Tyto koše bylo možné získat na některé z akcí, kde byl prezentován OPŽP (semináře, výstavy atd.) Soukromým osobám tyto tašky určeny nejsou.
Je v rámci výzvy možné požádat o podporu, pokud se jedná o projekt, který by stabilizoval svahy v zastavěné části města. Tyto svahy nejsou nijak chráněnými územími. Nejedná se o skalní masivy.detail >>
Zobrazit odpověď

Pokud se jedná o rekonstrukci, resp. opravu stavby (např. umělé náspy silničního zářezu, atp.), tak bohužel takový záměr nelze v rámci 6.6 podpořit.
Je možné podpořit sanaci nebo zpevnění nesourodého svahu přírodního původu. Upřesněte prosím projektový záměr.

Naše firma v těchto dnech realizuje čištění koryta náhonu v rámci protipovodňové ochrany v intravilánu města, které zahrnuje odlov, transfer kriticky ohrožených druhů (mihule potoční, rak říční, střevle potoční,.. ), vlastní odstranění bahna a  jeho uložení, úprava břehů. Úsek je v našem vlastnictví. Jedná se o náklady cca 200 až 300 000 Kč. Je možno na tuto akci dostat prostředky v rámci dotačního řízení.detail >>
Zobrazit odpověď

V rámci Operačního programu Životní prostředí jsou podporována přírodě blízká protipovodňová opatření např. úprava koryt nebo výstavba poldrů v Prioritní ose 1, oblast podpory 1.3.2. - Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Mezi přijatelnými příjemci podpory v Prioritní ose 1 jsou uvedeny např. veřejnoprávní subjekty, obce, města, kraje, neziskové organizace. Podnikatelské subjekty nejsou v oblasti podpory 1.3. zařazeny mezi přijatelné příjemce podpory.

Pro získání dotace je nutné podání žádosti a splnění podmínek programu uvedené v klíčových dokumentech OPŽP. V Implementačním dokumentu jsou v kapitole 5 dána obecná pravidla způsobilosti výdajů "...Pro způsobilost výdajů v rámci OPŽP platí tato základní pravidla... způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněn po termínu způsobilosti, kterým je datum akceptace žádosti na SFŽP ..."Nenítedy ani možné podat žádost o dotaci na projekt, jehož realizace již proběhla nebo probíhá.

Chtěla bych zadat údaje pro přípravu tiskového podkladu stálé pamětní desky, ale nemůžu najít na webových stránkách http://www.opzp2007-2013.cz/ elektronický formulář. Můžete mne nasměrovat?detail >>
Zobrazit odpověď
Údaje potřebné pro přípravu tiskového podkladu pro stálou informační tabuli/trvalou pamětní desku naleznete na webových stránkách http://www.opzp2007-2013.cz/, v levém sloupci => Pokyny pro žadatele => Formulář pro pamětní desku viz http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/402/formular-pro-pametni-desku/.
Obracím se na Vás s dotazem ohledně XLII. výzvy. Plánovaný projekt řeší úpravu a obnovu zeleně, kde se jedná se o výsadbu stromků, keřů, terénní úpravy a založení trávníku. Realizace projektu by proběhla v lokalitě, která je vedená jako účelová komerční plocha (viz příloha). V oblasti jsou prvky ÚSES (biokoridor i biocentrum), nicméně realizace by se jich nedotkla. Je možné předložit tento projekt v rámci podoblasti podpory 6.3?detail >>
Zobrazit odpověď
Z přiloženého dokladu je patrné, že se jedná o zastavěnou část území. Oblast 6.3 slouží pro rozptýlenou zeleň v krajině. Dále se dle územního plánu jedná o účelovou komerční plochu a ne zeleň. V 6.3 by bylo možné projekt podat pouze, pokud by se jednalo o realizaci ÚSES schválenou a vymezenou územním plánem.
Dobrý den, nejde mi vyplnit adresa žadatele v Bene-Fillu, co mám dělat? Je třeba ověřit adresu podle návodu v systému BENE-FILL Ověřování adres a právních subjektů.detail >>
Zobrazit odpověď

Adresy, které se do BENE-FILLu vkládají, jsou ověřovány proti centrálnímu registru UIR-ADR. Pokud máte problém s vložením adresy do systému, pokuste se nejprve adresu v registru vyhledat a následně vložit v přesném tvaru, viz: http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html.

Doporučujeme zadávat adresu v různé posloupnosti. Pokud nelze ověřit, pak kontaktujte e-mailovou adresu podpora@sfzp.cz.
Prosím Vás, výpis z katastru k žádosti z oblasti 6.3 musíme dodat jako originál nebo bude stačit vytištěný z internetu? A jak je to s katastrální mapou?detail >>
Zobrazit odpověď
Výpis z katastru postačuje z internetu. V Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP je pro PO 6 uvedeno toto: Aktuální výpis lze nahradit výpisem z internetové aplikace http://www.cuzk.cz/. V případě projektů v rámci oblasti podpory 6.3. „Obnova krajinných struktur - lesy" lze snímky z katastrální mapy nahradit lesnickou obrysovou mapou s vyznačením hranic parcel a katastrálních území, včetně číselného označení parcel.
Slyšel jsem o nějaké možnosti žádat o dotace na veřejné osvětlení. Lze tedy žádat, jaké jsou podmínky?detail >>
Zobrazit odpověď
Uváděná možnost dotací určených na veřejné osvětlení je prozatím ve fázi jednání. Je totiž třeba vyjednat přesun financí mezi jednotlivými oblastmi podpory a všechny takovéto dodatečné úpravy v operačních programech musí vždy nejprve odsouhlasit Evropská komise. Taková jednání probíhají. V tuto chvíli tedy nelze na veřejné osvětlení z Operačního programu Životní prostředí poskytnout dotaci, ani nejsou k dispozici žádné přesnější informace k případné budoucí výzvě. Je třeba vyčkat dalšího vývoje v této věci. Sledujte, prosím, naše stránky. Samozřejmě se také kdykoli můžete znovu obrátit na naši službu - Zelenou linku 800 260 500 nebo e-mailovou adresu dotazy@sfzp.cz.
Počet nalezených dotazů - 737, zobrazeny dotazy od 81 do 90
<< < ... [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.