english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ dotazu:   
 
 
 
 
 
Subjekt:   
 
 
Oblast podpory: 
Pro vybrání více položek výběru podržte klávesu Ctrl.

Ráda bych se informovala, zda je XLIII. výzva pro prioritní osu 7 - Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu určena pro vybavení center pro environmentální výchovunebo na tvorbu materiálů a pomůcek?

 

detail >>
Zobrazit odpověď

XLIII. výzva OPŽP je zaměřena na projekty rekonstrukce, dostavbu stávajících center a poraden i výstavbu nových center a také na technické vybavení a tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru. Podle omezení daného v textu výzvy je však v oblasti podpory 7.1. možné podpořit pouze projekty rekonstrukce center a poraden realizované v areálech zoologických zahrad, záchranných stanic a záchytných center CITES viz tex zveřejněné XLIII. výzvy na http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/.

Chci se informovat, zda v XLIII. výzvě, konkrétně v části - tvorba materiálů a pomůcek pro EVVO - Vybudování, vznik a  úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách - mohou žádat i jiná školská zařízení? Jsme Středisko volného času a centrum ekologické výchovy a máme projektový záměr na úpravu zahrady při SVČ pro využití pro ekologické aktivity, které provádíme - přírodovědné kroužky, výukové programy pro MŠ, ZŠ i SŠ, vzdělávání pedagogů atd. - zahrada má sloužit jako interaktivní přírodní prostor, jak pro účastníky činností SVČ, tak i pro širokou veřejnost z okolí, pro využívání volného času.
V dokumentech k výzvě jsem tuto informaci jasně vysvětlenou nenašla. Mezi oprávněné příjemce spadáme, ale není nikde uvedeno, zda budeme případně vyřazeni, protože nejsme přímo MŠ (sídlíme v budově bývalé MŠ s rozlehlou zahradou), tak abychom případně neplýtvali energií a časem, pokud je předem jasné, že nemáme na podporu nárok.

 

detail >>
Zobrazit odpověď

Bohužel lze podpořit jen zahrady a hřiště při mateřských školách.

Mám dotaz na LMŠ (lesní mateřské školy). Je hrazeno křížové financování?
Může LMŠ a tím i ten, kdo ho bude provozovat teprve vzniknout nebo musí již subjekt existovat, řídit se pravidly LMŠ a dotace je jen na materiál a  pomůcky?

detail >>
Zobrazit odpověď

Křížové financování je hrazeno pouze u envicenter.
V rámci výzvy je účelempodpořit i vznik nových LMŠ. Takže lesní mateřská školka může teprve vzniknout.

Může LMŠ a tím i ten, kdo ho bude provozovat teprve vzniknout, nebo musí již subjekt existovat a řídit se pravidly LMŠ a v rámci výzvy budou hrazeny jen materiál a  pomůcky.detail >>
Zobrazit odpověď
Účelem je v Prioritní ose 7 podpořit i vznik nových LMŠ. Takže lesní mateřská škola může teprve vzniknout.
Mám dotaz na LMŠ. Je hrazeno křížové financování u lesních mateřských škol?detail >>
Zobrazit odpověď
Křížové financování je hrazeno jenom u envicenter.
Dotaz se týká aktuální XLIII. výzvy OPŽP (7. prioritní osa). V textu výzvy je uveden výčet možných příjemců, přičemž na konci je zmíněno, že „Ve všech případech lze podporovat pouze projekty realizované v areálech zoologických zahrad, záchranných stanic a záchytných center CITES".
V současnosti připravujeme projekt Střediska přírodovědného a environmentálního vzdělávání, které by bylo realizované v botanické zahradě. Žadatelem je v tomto případě univerzita. Dle výše uvedených omezení by však žadatel nebyl oprávněn tento projekt podat. Prosím tímto o informaci, zda je se toto omezení týká všech typů žadatelů, eventuálně zda nebude tento text výzvy nějak upravován?detail >>
Zobrazit odpověď
Omezení na areály se týká všech opatření kromě LMŠ a školních zahrad. Upravovat text se neplánuje. Envicentrum v botanické zahradě není možné podpořit.
Chtěla bych si ujasnit specifická kritéria prioritní osy 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. V Implementačním dokumentu OPŽP se uvádí, že objekt musí  plnit výhradně funkci environmentálního vzdělávacího, poradenského nebo informačního centra/poradny jako celek, nepřipouští se částečné obsazení objektu (např. pouze některá patra nebo místnosti budovy vyhrazená pro vzdělávací, poradenská nebo informační centra). Znamená to tedy, že nelze podpořit projekt, ve kterém by chtěl žadatel  v půdní vestavbě budovy zoologické zahrady vybudovat vzdělávací centrum?detail >>
Zobrazit odpověď
Ano, v tomto případě by projekt nebylo možné v PO 7 podpořit.
Prosím o zjištění, která cena stočného z FEA je pro žadatele závazná v případě zahájení samostatného provozování. Zda žadatelem definovaná cena pro stočné (bez DPH) z listu "grafy" či Konečná cena pro stočné (bez DPH) tamtéž. Dle technika je stočné stanoveno dle FEA u zelené louky na listu Náklady a příjmy.detail >>
Zobrazit odpověď

Závazné je stočné v případě Zelené louky na listu Náklady a příjmy, v případě historických dat na listu Náklady a příjmy s projektem - řádek stočné. Podle upřesnění Oddělení projektové podpory jsou závazné ceny pro žadatele v případě projektu jako ZL na listu náklady a příjmy, řádek stočné. Tyto ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou to ceny stálé, tedy v cenové úrovni, která je uvedena na listu Info. Proto je třeba je přepočítat na ceny běžné. Žadatel může k tomuto využít pomůcku, která byla SFŽP zpracována a je zveřejněna na webu OPŽP. Zde: http://www.opzp2007-2013.cz/ke-stazeni/252/11956/detail/aktualizace-fa-fea-k-vydani-ropd-ci-zva-a-pomucka-pro-prepocet-stalych-a-beznych-cen/

Protože dosud není známa přesná výše inflace za rok 2012, i z tohoto důvodu je také povolena níže zmíněna odchylka: „Podmínka zajištění souladu cen bude považována za splněnou, budou-li skutečné ceny pro [vodné a stočné] dosahovat alespoň 90 % cen pro [vodné a stočné] stanovených ve finanční analýze.

Aktuální výše inflace je 3,2 % dle zdroje Českého statistického úřadu.

Př: pokud bude stočné pro rok 2013 ve výši 20 Kč v FA a cenová úroveň FA bude rok 2009, pak je nutné k ceně 20 Kč připočíst inflace roku 2009,10,11 a roku 2012.

Výsledná cena pro rok 2013 je: 21,56 Kč +sazba DPH
Zastupuji společnost, která je výhradním distributorem technologie, která mimo snížení spotřeby barvy při lakování snižuje také spotřebu ředidla až o 90% a tím výrazně přispívá ke snižovaní emisi(celková redukce emisi až 50%)! Rád bych se informoval, zda by bylo možné na tuto technologii získat dotaci. Pořizovací cena technologie od 16 500 Euro. detail >>
Zobrazit odpověď
Váš dotaz byl konsultován na Odboru ochrany ovzduší a OZE.
Vámi uvedená společnost není potencionálním žadatelem, ale zhotovitelem, který musí vzejít z řádně provedeného výběrového řízení. Dle stručného popisu by se tato technologie nejspíš dala zařadit do Prioritní osy 2, oblast podpory 2.2.c na odstranění VOC. V případě vyhlášení výzvy v Prioritní ose 2 by společnost mohla pouze doporučit konečnému příjemci (žadateli) svoji technologii a poté by vůbec nemusela výběrové řízení vyhrát. Žadatelem mohou být například podnikatelské subjekty, které pracují s VOC a instalací technologie by muselo dojít  k  úspoře VOC do ovzduší.
Mám dotaz, zda je si možno v aktuální XLII. výzvě OPŽP v oblasti podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny požádat i na zpracování projektové přípravy (případně studie) protipovodňových opatření v obci?detail >>
Zobrazit odpověď
V rámci XLII. výzvy OPŽP nelze podpořit samotnou projektovou přípravu v oblasti podpory  6.4. Obecně lze poskytnout podporu na zpracování studií podélných revitalizací toků a niv v intravilánu obce, avšak zájmové území musí umožnit komplexní obnovu přírodního stavu toku a nivy formou obnovy a tvorby rozlivných území a dalších přírodě blízkých opatření (tůní, břehových výběhů, atp.).
Počet nalezených dotazů - 737, zobrazeny dotazy od 71 do 80
<< < ... [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.