english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ dotazu:   
 
 
 
 
 
Subjekt:   
 
 
Oblast podpory: 
Pro vybrání více položek výběru podržte klávesu Ctrl.
Jsou náklady na certifikaci prvků a zařízení dětských hřišť uznatelným nákladem?detail >>
Zobrazit odpověď
Náklady na certifikaci prvků a zařízení dětských hřišť jsou uznatelným nákladem.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda jsou oprávnění žadatelé v PO 7.1 (školky v přírodním stylu) příspěvkové organizace obcí, měst a okrajů?detail >>
Zobrazit odpověď
Podle sdělení Odboru projektů a příjmu žádostí platí okruh žadatelů dle výzvy. Příspěvkové organizace obcí, měst a krajů nebudou v XLIII. výzvě OPŽP přijatelnými příjemci dotace u projektů zaměřených na úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. V Implementačním dokumentu jsou uvedeni všichni možní žadatelé, ale bohužel je směrodatná výzva, která tento okruh žadatelů zužuje. V případě úprav dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách tedy mohou žádat pouze obce, svazky obcí, města, kraje, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a další subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu obchodního zákoníku. Dalšími subjekty nejsou myšleny příspěvkové organizace. Může tedy žádat obec, město či kraj jako zřizovatel MŠ.
Lze z prioritní osy 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, podpořit vybudování Vzdělávacího centra pro poradenství v oblasti nezávislosti a soběstačnosti na energiích (fotovoltaika, solární ohřev TUV a přitápění), využívání dešťové vody, permakultury, recyklace, trvale udržitelný rozvoj, biozahrada, vše neziskové, poradenství zdarma pro občany. Nezávislé na firmách a výrobcích. Lze finančně podpořit samotné vybudování centra a/nebo jeho následný provoz?detail >>
Zobrazit odpověď
Ano, obecně na vzdělávací centrum a další vyjmenované je možné žádat v rámci Prioritní osy 7. Důležitý je plán činnosti, kde musí být vše detailně popsáno. V dané výzvě je však omezení, které umožňuje podporovat tento typ projektů pouze v areálech zoologických zahrad, záchranných stanic a záchytných center CITES. viz. Text XLIII. výzvy. Finančně lze podpořit jak vybudování environmentálního centra, tak i jeho následný provoz, resp. na platy přednášejících, lektorů apod. v rámci křížového financování, cituji Implementační dokument, str. 85: Křížové financování bude možné využít pro projekty týkající se nákupu, rekonstrukce, výstavby center a poraden a projektů na technické vybavení center a poraden investičního charakteru jako doplňková podpora neinvestičního charakteru na úhradu osobních nákladů při realizaci environmentálních vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání pro různé cílové skupiny (zejména pro veřejnost, veřejnou správu, malé a střední podniky aj.). Výše způsobilých výdajů pro křížové financování: osobní náklady jsou způsobilé pouze v rámci křížového financování, a to maximálně do výše 10 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů na projekt (tj. 10% z přímých investičních nákladů např. na výstavbu budovy nebo pořízení technického vybavení bez DPH). Výdaje na osobní náklady je možné uplatňovat pouze po dobu 24 měsíců od data uvedení environmentálního vzdělávacího, poradenského nebo informačního centra/poradny do provozu, nejpozději však do 31. 12. 2015.
Chtěl bych se zeptat, zda v Registračních listech akce pro projekty XXXV. výzvy OPŽP bude termín pro předložení kompletních dokumentů pro vydání RoPD opravdu zkrácen z 12 měsíců na 6 měsíců.detail >>
Zobrazit odpověď

Ano, je tomu tak, v Registračních listech projektů XXXV. výzvy OPŽP bude termín pro předložení dokumentů k RoPD 6 měsíců.

Je stanoveno nějaké minimální procento spolufinancování ze strany žadatele? Co přesně je myšleno přílohou "Vztah žadatele k EVVO vyplývající z naplňování relevantní koncepce, plánu, programu, příp. ze zákona"? Co se týče závazné osnovy přílohy "Následný plán činnosti subjektu ve vazbě na zrealizovaný předmět podpory": Máme použít osnovu uvedenou na str. 52 Závazných pokynů nebo osnovu, která je jako samostatný soubor "Osnova plánu činností - LMŠ" ke stáhnutí na webu pod aktuální výzvou? Bude u projektů na LMŠ a přírodní hřiště FA?

detail >>
Zobrazit odpověď

V rámci Prioritní osy 7 je stanoveno minimální spolufinancování ze strany žadatele na 10% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Je možné v rámci XLIII. výzvy (7 prioritní osa) podpořit projekty mimo areál ZOO, které by však byly realizovány v rámci detašovaného pracoviště (v jiném městě) této ZOO?

 

detail >>
Zobrazit odpověď

Projekty mimo areál ZOO není možné podpořit.

V rámci XLIII. výzvy jsou podporovány také projekty realizované v zoologických zahradách. Dle informací ze zelené linky je možné projekt realizovat i v nových zoologických zahradách. Jaký doklad je vyžadován k předložení žádosti o dotaci v tomto případě (např. podaná přihláška na licenci k provozování ZOO)?

 

detail >>
Zobrazit odpověď

ZOO může být v ČR provozovaná pouze na základě licence MŽP. Pokud „ZOO" nemá licenci udělenou, ale pouze o ni zatím požádala, tak se o ZOO nejedná a její areál není areálem ZOO pro přijatelnost v PO7. Licence tedy musí být udělena nejpozději do 28. 2. 2013.

Žadatel by chtěl v rámci XLIII. výzvy žádat o podporu na výukové materiály a pomůcky pro lesní mateřské školky. Žadatel je občanské sdružení, které má záměr takovou školku založit, z tohoto důvodu se chci zeptat, jestli je vhodným žadatelem, či nikoliv.

detail >>
Zobrazit odpověď

Občanská sdružení jsou v PO 7 přijatelnými příjemci. Založení LMŠ je také přijatelný projekt. Je možné podat žádost.

Rád bych se zeptal na podrobnosti k XLIII. výzvě OPŽP prioritní osa 7.
Jsme nadační fond, který je zřizovatelem a provozovatelem záchranné stanice pro handicapované živočichy.
V areálu naší záchranné stanice bychom chtěli přestavět část objektu na vzdělávací centrum.
Lze na náš záměr žádat o dotaci v rámci oblasti podpory 7.1?
Jde o to, že nadační fondy nejsou uvedeny mezi přijatelnými příjemci podpory. Dokonce u těchto záměrů chybí i ostatní subjekty, jejichž činnost není podnikatelská, ačkoliv v druhé části výzvy uvedeni jsou.

 

detail >>
Zobrazit odpověď

Bohužel Váš záměr není z hlediska subjektu žadatele v rámci XLIII. výzvy OPŽP přijatelný.

Chtěla bych se zeptat, jaký je postup v případě, že zoo bude mít v rámci vstupného zahrnutý i vstup do environmentálního centra, je lepší obě vstupné od sebe oddělit pro lepší přehlednost?

 

detail >>
Zobrazit odpověď

Pokud bude centrum podpořeno z OPŽP, nesmí být kladeny zainteresované veřejnosti jakékoliv ekonomické překážky vstupu. Tedy nelze do vstupného do ZOO zahrnovat vstup do centra a do centra nesmí být ani samostatné vstupné. Pokud to bude v areálu ZOO, pak je nejlépe mít samostatný vchod.

Jinak nebude moci být poskytnuta podpora.

Počet nalezených dotazů - 737, zobrazeny dotazy od 61 do 70
<< < ... [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.