english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ dotazu:   
 
 
 
 
 
Subjekt:   
 
 
Oblast podpory: 
Pro vybrání více položek výběru podržte klávesu Ctrl.
Podáváme žádost o dotaci v Prioritní ose 6, oblast podpory 6.3. Jedná se o pozemek v pronájmu, kde vlastník „Pozemkový fond" nemůže dát souhlas o udržitelnosti opatření, protože k 1. 1. 2013 zanikl. Žadatel se ptá, zda dotčený pozemek mají úplně vyjmout z projektu nebo ho mohou zahrnout do nezpůsobilých výdajů, jak má být tento pozemek ošetřen v projektové dokumentaci?detail >>
Zobrazit odpověď
Obě uvedené možnosti jsou obecně schůdné. Z hlediska administrace je však pro žadatele lepší daný pozemek neuvádět, vyjmout z administrace projektu.
V rámci XLIII. výzvy je možno provádět úpravy dětských hřišť v přírodním stylu při mateřských školách. Bylo by možné v této výzvě podpořit také úpravy dětského hřiště mimo areál školky? V obci je v těsném sousedství mateřské školy a školy (cca 60 m) volně přístupné dětské hřiště, které je využívané jak žáky MŠ, ZŠ, tak i širokou veřejností. Jeho vlastníkem je obec, jež je rovněž zřizovatelem MŠ a ZŠ. Záměrem obce je ponechat areál volně přístupný i pro širokou veřejnost (tedy neoplocený). Bylo by možné takový záměr podpořit v rámci prioritní osy 7 OPŽP?detail >>
Zobrazit odpověď
Bohužel nikoliv.

Je v rámci Prioritní osy 7 možné financovat výstavbu střediska ekologické výchovy v areálu ZOO?

Jednalo by se o novostavbu, kde by byly prostory pro výuku v prostředí starého statku, včetně úpravy venkovních expozic pro domácí zvířata sloužící k výuce, výstavbu přístupové cesty a pořízení vybavení střediska. Na tuto stavbu zatím nemáme projektovou dokumentaci, ani stavební povolení, je postačující studie? Zoo bohužel není zahrnuta do IPRM, který je zaměřený na jiné priority (zámek, školy, sídliště, apod.), takže bodové zvýhodnění se nás netýká. Podmínku dotace, že by se do tohoto střediska nevybíralo vstupné, jsme schopni splnit. Předpokládané náklady na realizaci tohoto projektu se budou pohybovat kolem cca Kč 6 - 7 mil.
detail >>
Zobrazit odpověď
Tento projekt je na 100% přijatelný pro XLIII. výzvu. Nicméně je nutná  projektová dokumentace. Studie stačí pouze u zahrad a hřišť v přírodním stylu. Též je potřeba územní rozhodnutí. Na takovéto projekty je výzvy vyhlášena.

Chci poprosit o stanovisko/doporučení k projektovému záměru popsanému níže. Jedná se o dotaz k aktuální výzvě v rámci PO 7 (XLIII. výzva - Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu).

Základní údaje k záměru

Předkladatel: Střední zemědělská škola provozující školní statek

Záměr: Vybudování prostor pro vzdělávání, poradenství a osvětu (jak pro veřejnost, tak pro potřeby výuky). Konkrétně jde o rekonstrukci části školního statku, který je v majetku kraje (ve správě předkladatele - školy) na regionální environmetální vzdělávací a ekologické centrum pro zemědělství. V objektu vzniknou: velká multifunkční vzdělávací místnost, 2 odborné učebny / vzdělávací místnosti, ukázkové provozy stájí a případně i prostor pro ukázku historických zemědělských nástrojů a strojů. V rámci stavební části dojde kromě rekonstrukce vnitřních dispozic také k rekonstrukci vytápění, elektrorozvodů, odpadů, úpravy dvora a pořízení vybavení nových prostor. Lze zajistit i vytápění formou OZE. Stávající využití areálu je pro zemědělskou činnost školy a pro potřeby zajištění praktické výuky pro vyučované obory.

Stav záměru: před zpracováním PD pro stavební povolení.

Dotaz: V textu výzvy je uvedena u vymezení oblasti podpory věta „Ve všech případech lze podporovat pouze projekty realizované v areálech zoologických zahrad, záchranných stanic a záchytných center CITES". Pokud škola ani jedním z těchto tří areálů nedisponuje, může přesto žádat? Škola spolupracuje se ZOO (registrace MŽP od roku 2008) a záchrannou stanicí živočichů.
detail >>
Zobrazit odpověď
Bohužel projekty mimo areál ZOO není možné podpořit.

Byla by podpořena naučná stezka v ZOO? Naučná stezka by vedla bočním vchodem ke vzdělávacímu centru a v polovině této stezky by se vybudoval menší altán pro venkovní výuku a smyslové hřiště pro nejmenší a nevidomé. U tohoto altánu by byly klece s ptáky v návaznosti na výuku (vše bude odděleno plotem od celého areálu).

detail >>
Zobrazit odpověď
Tento záměr je v rámci Prioritní osy 7 podporovatelný.

Projekty mohou být dle výzvy realizované v areálech ZOO, záchranných stanic a záchytných center CITES. Potřebovali bychom přesně vědět, co musejí splňovat uvedené subjekty, resp. provozovatelé k tomu, aby mohli žádat, tedy jaké povolení či registraci musejí mít.

Jak jsem pochopila z dosavadní zkušenosti a podkladů, oba typy subjektů (záchranné stanice i CITES centra) musejí fungovat na základě povolení MŽP. Je tedy toto již vydané povolení nutnou podmínkou pro podání žádosti?
detail >>
Zobrazit odpověď

XLIII. výzva Operačního programu Životní prostředí je zaměřena na projekty rekonstrukce, dostavbu stávajícího center a poraden i výstavbu nových center a také na technické vybavení a tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru, Podle omezení daného v textu výzvy je však v oblasti podpory 7.1. možné podpořit pouze projekty realizované v areálech zoologických zahrad, záchranných stanic a záchytných center CITES viz tex zveřejněné XLIII. výzvy na http://www.opzp2007-2013.cz/.

Všechny subjekty záchranných stanic i CITES center musí mít vydané rozhodnutí o vydání povolení/licence k provozu od MŽP (odbor 630) a to vždy dle příslušných zákonů. Proces vydání příslušných povolení/licencí trvá řádově několik měsíců. Z toho vyplývá, že pro XLIII. výzvu se to bude velmi pravděpodobně týkat pouze již existujících subjektů.

Jelikož uvažujeme o umístění žádosti o dotaci do výzvy č. XLIII, prosím o ověření, že splňujeme podmínku přijatelnosti.

Stručný popis záměru: Investor (občanské sdružení, zabývající se ochranou životního prostředí), by rádo vybudovalo záchytnou stanici, kde by provozovalo přidružené EVVO (Ekocentrum, poradenství a vzdělávání). Jednalo by se o rekonstrukci objektu, který v současné době slouží jako nevyužívaný obytný dům v blízkosti města. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího nevyužitého objektu na záchytnou stanici a středisko EVVO (poradenství a osvětu). Cílem je také prohloubení spolupráce s ostatními záchytnými stanicemi a zoologickými zahradami v oblasti záchrany ohrožených i jiných zvířat a vybudování ekocentra, které bude zajištovat přidružené vzdělávání dětí a mládeže i dospělých v oblasti ochrany životního prostředí a doplnit tak bílé místo v regionu, kde tato aktivita zcela chybí.

Bylo by možné žádat v rámci výzvy XLIII alespoň na část nákladů rekonstrukce týkající se poradny a ekocentra, která by byla striktně projektově i rozpočtově oddělena od prostor záchytné stanice, která by byla vybudována v rámci celkové rekonstrukce objektu? Neuznatelné náklady, spojené s rekonstrukcí objektu na záchytnou stanici by hradil investor. Vlastnicky by realizace a udržitelnost projektu byla zajištěna nájemní smlouvou s předkupním právem k dotčené nemovitosti.)
detail >>
Zobrazit odpověď
Aby mohli úspěšně podat žádost, musí ke dni ukončení příjmu 28. 2. 2013 existovat ZS a v jejím areálu pak mohou budovat centrum s podporou z OPŽP. Přijatelným příjemcem podpory jsou.
Není mi jasné, proč můžeme žádat pouze o hřiště, když se ve výzvě praví: V rámci oblasti podpory bude možné podporovat projekty zaměřené: na rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů center a poraden, nákup, rekonstrukci, dostavbu, přístavbu a výstavbu objektů za účelem vzniku nových center a poraden, technické vybavení center a poraden investičního charakteru. Rádi bychom envicentrum zřídili a provozovali. Ekologický by měl být i provoz.detail >>
Zobrazit odpověď
V rámci XLIII. výzvy OPŽP je možno poskytnout podporu na výstavbu, dostavbu či rekonstrukci environmentálního centra, ale jednou z podmínek dle Implementačního dokumentu je, že objekt musí plnit výhradně funkci environmentálního vzdělávacího, poradenského nebo informačního centra. Dle XLIII. výzvy může být dotace poskytnuta pouze tehdy, pokud je projekt realizován v areálech zoologických zahrad, záchranných stanic či záchytných center CITES.
Je možné žádat o podporu na projekt hřiště či zahrady v přírodním stylu v případě, kdy je MŠ zároveň v jedné budově se ZŠ (de facto by se jednalo o jeden subjekt)?detail >>
Zobrazit odpověď

Pokud jsou v jedné budově MŠ i ZŠ, může MŠ žádat o podporu na vybudování hřiště/zahrady v přírodním stylu. Zahrada může být využívána oběma "subjekty", aby byl dodržen účel podpory, bude však navržena pro předškolní děti.

Které z výdajů je možné zařadit mezi způsobilé?detail >>
Zobrazit odpověď

Do způsobilých výdajů v PO 7 lze zařadit veškeré zemní práce vedoucí k úpravě terénu na hřišti v případě, že se bude jednat o úpravu hřiště v přírodním stylu. Je způsobilá výsadba stromů a keřů, vybudování chodníků, pokud se bude jednat o nezbytnou součást při tvorbě hřiště v přírodním stylu. Vybudování chodníků je však nutno posoudit až dle dodané dokumentace. Vyvrtání studny pro přívod vody - vrt a ruční pumpa - způsobilý výdaj. Vytvoření sociálního zařízení a sprch v budově ani v přístavbě by to nebylo možné, jedině by se dalo uvažovat o ekologickém WC na zahradě a k tomu by muselo být zdůvodnění nutnosti. Výsev trávníků je způsobilý. Různé dětské prolézačky jsou způsobilé, pokud se bude jednat o prvky dle příručky „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu". Oplocení kolem hřiště je způsobilý výdaj.

Zámková dlažba, vyštěrkování cest, toto je nutno posoudit jako celek při dodání náčrtu či PD, takto nelze určit. Vodní příkopy, potůčky, rybníčky, lanové dráhy lze zařadit do způsobilých výdajů.

Pingpongové stoly, hřiště na petang, minigolf, sněžné dělo, zavlažovací zařízení jsou nezpůsobilými výdaji. Co se týče trampolíny, tak toto bude možno posoudit až při podání žádosti včetně projektového záměru či PD, zda bude možné zařadit trampolínu do způsobilých výdajů, záleží na celkovém posouzení projektu a materiálech, ze kterých bude trampolína vyrobena.
Počet nalezených dotazů - 737, zobrazeny dotazy od 51 do 60
<< < [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.