english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ dotazu:   
 
 
 
 
 
Subjekt:   
 
 
Oblast podpory: 
Pro vybrání více položek výběru podržte klávesu Ctrl.

Dotaz se týká výběrového řízení a subdodávky v projektech OPŽP. Jde o výběrové řízení zadávané podle zákona 137 o veřejných zakázkách, které je již ukončené a projekt je v realizaci. Vítězný uchazeč ve své nabídce uvedl subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal část požadovaných referencí. Chtěla bych se zeptat obecně, může-li po uzavření smlouvy o dílo (a vydání RoPD), dodavatel změnit subdodavatele. Tento nový subdodavatel by také prokázal část požadovaných referencí podle původní zadávací dokumentace. Původní subdodavatel by byl nahrazen novým z důvodu nespolehlivosti a zpoždění při plnění.

Dotaz: je toto možné a je nutné pro splnění podmínek OPŽP takovou změnu hlásit?

detail >>
Zobrazit odpověď
Výměna subdodavatele po uzavření smlouvy (a tudíž po skončení zadávacího řízení) je již obchodněprávní záležitostí. Tudíž je takováto změna v zásadě možná. Nicméně by se změnou subdodavatele ale měl vyslovit souhlas zadavatel a měl by si současně vyžádat, aby nový subdodavatel  prokázal splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokazoval původní subdodavatel v zadávacím řízení. Tím by mělo být vše zajištěno tak, aby se zadavatel vyhnul podezření z manipulace zadávacího řízení.
Zda a jakým způsobem máme evidovat všechny námi využité dodavatelské firmy?detail >>
Zobrazit odpověď
V závazných pokynech je stran subdodavatelů informace, že příjemce podpory v součinnosti s dodavatelem je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílů na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit Fondu. Danou informaci naleznete v kapitole 5.7 SUBDODÁVKY, zde 5.7.1 Omezení subdodavatelů, viz Závazné pokyny pro žadatele.
Musíme nebo jsme povinni jako uchazeči (banka) ve výběrových řízeních na financování projektů spolufinancovaných z OPŽP archivovat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém žadatel o dotaci obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce?detail >>
Zobrazit odpověď
Povinnost archivace a poskytnutí spolupráce při kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je většinou sjednána ve smlouvě uzavřené s vítězným uchazečem na základě výběrového řízení. Na základě této skutečnosti je i uchazeč povinen archivovat doklady v nezbytném rozsahu pro případnou finanční kontrolu vykonávanou v souladu s výše uvedeným právním předpisem.
Mohl by podnikatelský subjekt, který se zabývá pouze zemědělskou činností (prvovýroba), žádat v případné výzvě z Prioritní osy 4 o dotaci na výstavbu bioplynové stanice zpracující převážně komunální bioodpad? Jde mi o možné režimy podpory. Je možné použít Pokyny pro životní prostředí - podpora na nakládání s odpady či podporu na obnovitelné zdroje energie?detail >>
Zobrazit odpověď
Protože bude dotace směřována do nakládání s odpady a nebude se jednat v tomto případě přímo o zemědělskou prvovýrobu, je možné žádat o dotaci v rámci regionální podpory. Doporučujeme vést oddělené účetnictví projektu od ostatních činností.
Rád bych se zeptal na možnost vyhlášení výběrového řízení před vydáním registračního listu. Žádost byla podána ve XL. výzvě a žadatel by už rád začal soutěžit. Chtěl bych se zeptat, jestli je znám alespoň přibližný termín vyhodnocení XL. výzvy. Co vše by žadatel musel učinit, pokud by chtěl začít soutěžit před vydáním RL a jak dlouho by cca mohlo trvat povolení k vyhlášení výběrového řízení?detail >>
Zobrazit odpověď
Standardně je možné vyhlásit výběrové řízení po akceptaci žádosti na cenu, která je předpokládaná. Vysoutěžená částka a termíny se potom aktualizují v rámci zpracování podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Procento dotace je dodrženo a částka upravena. Pokud bude vysoutěžená cena vyšší, přesune se rozdíl do nezpůsobilých nákladů. V současné době je možné poslat zadávací dokumentaci na SFŽP s uvedením čísla projektu. Projektový manažer bude předělen vedoucím Oddělení odpadů, a tak bude možné zahájit kontrolu zadávacích podmínek. Vyhodnocení XL. výzvy proběhne v polovině února.
Může být z dotace hrazena též koupě pozemku pro účely oblasti podpory 6.3 (výsadba remízku, roztroušené zeleně), kupující je fyzická osoba, vlastník obec.detail >>
Zobrazit odpověď
Do způsobilých výdajů projektu nelze zařadit náklady na nákup pozemku pro účely oblasti podpory 6.3 v případě, že je kupující fyzická osoba. V Implementačním dokumentu je na straně 122 uvedeno, že: „Za způsobilé výdaje v rámci prioritní osy 6 - oblasti podpory 6.3 jsou nad rámec obecných položek považovány tyto náklady: ...nákup pozemku s výjimkou případů, kdy je příjemcem podpory fyzická osoba nebo právnická osoba založená k podnikatelským účelům,..."

Jsou poplatky za odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa (PUPFL) uznatelným nákladem a kde by měly být v rámci rozpočtu zahrnuty? Jednalo by se o projekt v rámci OPŽP prioritní osy 6, který řeší revitalizaci vodního toku, společně s protierozní ochranou dvou pozemků, z nichž jeden je právě PUPFL a z PUPFL by měl být vyňat.

detail >>
Zobrazit odpověď
Náklady na odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa (PUPFL) lze zahrnout do způsobilých výdajů v rámci projektové přípravy (náklady na projektovou přípravu jsou obecně považovány za způsobilé do výše 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů viz Implementační dokument, kapitola 5) a pouze těch pozemků či částí pozemků, které jsou přímo dotčené realizací podporovaného opatření.
Součástí projektu je na vodním toku vytvořit jeden mokřad, vodní tůň a vegetační úpravy. Vegetační úpravy jsou navrženy podél obou břehů mokřadu. Tyto vegetační úpravy budou konkrétně spočívat v zatravnění a výsadbách dřevin, včetně dvouleté následné pěstební péče. Lze tuto žádost podat pouze pro oblast 6.4 nebo by bylo lépe podat kombinovanou žádost, tj.pro oblast 6.3 a oblast 6.4?detail >>
Zobrazit odpověď
Lze podat žádost pouze do Prioritní osy 6.4, a to pokud se jedná pouze o doprovodné výsadby k popsaným podporovaným opatřením. Dále je na uvážení žadatele a zejména posouzení rozsahu výsadeb a jejich nákladnosti. Při velkém rozsahu by pak zřejmě bylo vhodnější podat kombinovaný projekt (OP 6.3 a OP 6.4).
Budou se u projektů z oblasti podpory 2.1.5. u způsobilých výdajů odečítat úspory vygenerované na provozu po dobu 5 let? CNG stanice - žádat mohou pouze subjekty provozující veřejnou dopravu či i subjekty, které by se vlastní veřejnou dopravou nezabývaly? U nákupu autobusů budou způsobilé pouze autobusy MHD, nikoli např. autobusy pro meziměstskou dopravu?detail >>
Zobrazit odpověď
Náklady ve výši úspor provozních nákladů vygenerovaných za pět let opatřeními, na něž je požadováno poskytnutí podpory, jsou v Prioritní ose 2 a oblasti podpory 2.1.5. nezpůsobilými výdaji. Žádat ve 2.1.5. pak mohou pouze subjekty provozující veřejnou dopravu. Tuto dotaci je možné čerpat pouze na nákup autobusů MHD.
Dokládá se k projektům podávaným v rámci OPŽP 2 Prioritní osy, podoblasti 2.1.5 jako povinná příloha Rozptylová studie, Doklad o způsobu zajištění paliva a Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb ŽP či Stanovisko NATURA 2000?detail >>
Zobrazit odpověď
Při podání žádosti v Prioritní ose 2, oblast podpory 2.1.5., není jako povinná příloha vyžadována Rozptylová studie ani doklad o způsobu zajištění paliva. Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb ŽP žadatel dokládá a dále dokládá také stanovisko NATURA 2000 podle textu uvedeného v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce v OPŽP, tj. „pokud není součástí stanoviska krajského úřadu."
Počet nalezených dotazů - 737, zobrazeny dotazy od 41 do 50
<< < [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.