english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ dotazu:   
 
 
 
 
 
Subjekt:   
 
 
Oblast podpory: 
Pro vybrání více položek výběru podržte klávesu Ctrl.
Mám jako fyzická osoba nepodnikající pronajatý pozemek od právnické osoby, podnikatele - s. r. o. Můžu žádat o podporu na výstavbu tůně z prioritní osy 6, oblast podpory 6.4, na tomto pozemku? Čili, může být příjemcem podpory na výstavbu tůně z prioritní osy 6, oblast podpory 6.4, fyzická osoba nepodnikající, přičemž projekt se bude realizovat na pronajatém pozemku od právnické osoby, podnikatele (s.r.o.), který není oprávněným příjemcem podpory? Nájemní smlouva zaručuje udržitelnost projektu a pronajímatel souhlasí s realizací projektu.detail >>
Zobrazit odpověď
Pokud se jedná o tůně, není třeba splnit podmínku, uvedenou v Implementačním dokumentu, str. 75, viz citace: „V oblasti podpory 6.4 v rámci opatření budování a obnova retenčních a akumulačních nádrží není možno podpořit opatření, kde vlastníkem pozemku je subjekt, který není oprávněným příjemcem.". Daná podmínka totiž platí jen pro retenční a akumulační nádrže. Fyzická osoba nepodnikající tak je možným žadatelem v rámci oblasti 6.4 - tůně.
Může být v PO 4 žadatelem subjekt, který je ze 100 % vlastněn subjektem registrovaným mimo EU, nebo musí žadatel převést vlastnictví na subjekt do země EU, případně přímo do ČR? Zároveň bych se k tomu zeptal, jestli se v analýze potenciálu odpadu do spádové oblasti dá zahrnout i zahraničí v případě že technologie je tak ojedinělá, že dosud není využívaná ani v okolních státech, nebo je maximální možnou spádovou oblastí ČR?detail >>
Zobrazit odpověď
Vlastnictví žadatele není k podání žádosti o dotaci překážkou. Nutné je, aby se jednalo o český subjekt (české IČO). Maximální možnou spádovou oblastí po dobu udržitelnosti projektu (5 let) je pouze ČR. Ostatní odpady nad rámec podmínek OPŽP není možné do projektu započítat.
Projekt snížení energetické náročnosti zdravotního střediska, jehož vlastníkem je město, celkové uznatelné náklady jsou odhadovány přibližně na CZK 4 000 000 a objekt je pronajímán. V Implementačním dokumentu se hovoří o projektech, které generují příjmy a je zapotřebí zhotovit a dodat finanční analýzu. V tomto případě se ve vztahu k podpoře nejedná o projekt generující příjmy, že? Tudíž předpokládáme, že nebude potřebné zpracovávat finanční analýzu. Prosím o odsouhlasení.detail >>
Zobrazit odpověď
Přestože akce subjektů vykonávajících zdravotní služby a v objektech k těmto činnostem sloužících podporujeme podle pravidel VP, vlastní zateplení objektů již není projektem generujícím příjmy (úspora nákladů není příjmem projektu). Proto v popsaném případě opravdu není finanční analýza vyžadována.
Zpracováváme projekt snížení energetické náročnosti zdravotního střediska/nemocnice. Dle našeho soudu není u takového projektu nutné řešit veřejnou podporu, protože jsme dovodili, že v popsaném případě není splněna podmínka narušení hospodářské soutěže. Můžete nám to potvrdit?detail >>
Zobrazit odpověď
Bohužel, váš předpoklad není správný. Zdravotní služby jsou podle výkladu EK považovány za ekonomickou činnost vykonávanou v tržním prostředí, definiční znaky veřejné podpory (VP) jsou tedy v těchto případech brány za naplněné. Akce subjektů vykonávajících tyto činnosti (bez ohledu na typ subjektu, případně zřizovatele) a v objektech k těmto činnostem sloužících (nemocnice, zdravotní střediska) podporujeme podle pravidel VP - při zateplování objektů tedy podle GBER, čl. 21 (úspory energie), případně poskytujeme podporu v režimu de minimis.
Počítá se do zateplované plochy pro výzvu na zateplení veřejných budov i plocha zateplovaného soklu nad zemí a pod zemí?detail >>
Zobrazit odpověď
Ano, popsané plochy se započítávají do celkové plochy, tedy m2,obvodových konstrukcí.
V případě našeho projektu, kde realizujeme zateplení, uplatníme limit 15 %. Vzhledem ke kombinované výzvě bude součástí projektu i výměna plynových kotlů s osazením nových tepelných čerpadel vzduch - voda. Tato výměna představuje asi čtvrtinu rozpočtu a stavební firmy to budou řešit pravděpodobně subdodávkou. Zde je téměř nereálné, aby se vešly do limitu 15 %. Firmy budou mít problém splnit tuto podmínku a budou mít pocit, že postupujeme vůči nim diskriminačně. Chci Vás požádat o návrh řešení tohoto problému a předem děkuji za odpověď.detail >>
Zobrazit odpověď

Zateplení budovy a výměna výplní je samostatný funkční celek a tedy spojování takové veřejné zakázky i s výměnou kotlů je nedůvodné spojování dvou zcela odlišných předmětů plnění z veřejné zakázky. Takovou zakázku je tedy možno zadat ve dvou samostatných zadávacích řízeních, příp. v jednom zadávacím řízení rozděleném na části, kdy je možnost způsobu podání nabídek nutno upravit dle možností daných ustanovením § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Mám několik dotazů ke schválenému projektu na Realizaci úspor energie - Dům s pečovatelskou službou „PENZION" připravujeme VŘ na dodavatele. Projekt byl schválen v kombinované oblasti podpory 3.1. a 3.2. Pro přípravu zadávací dokumentace se chci zeptat na problematiku subdodávek (viz informace uveřejněné v textu Závazných pokynů OPŽP):
1. V rámci kombinované oblasti podpory se na náš projekt vztahuje omezení subdodávek 15 % nebo 30 %?
2. Pokud bude limit 15 % tak dodávka výplní otvorů musí být v součtu max. 30 %?
3. Jestli jsem to dobře pochopil, tak není možné omezení v % uvádět do zadávací dokumentace, ale musíme to věcně vymezit dle § 44 odst.6 Zákona o veřejných zakázkách?
detail >>
Zobrazit odpověď

V reakci na Vaše dotazy uvádíme následující:
Ad 1. Podíl subdodávek se určuje podle předmětu konkrétní veřejné zakázky. Pokud v rámci projektu je součástí konkrétní zakázky zlepšení tepelně-technických vlastností obálek budov (zateplení), je limit subdodávek v této konkrétní stavební zakázce max. 15% s tím, že se do tohoto limitu nezapočítává dodávka výplní otvorů. Pokud v rámci projektu není součástí konkrétní veřejné zakázky zateplení, je limit subdodávek pro tuto konkrétní stavební zakázku 30 %
Ad 2. Ne, vždy platí pouze jedna varianta, buď je limit subdodávek 15 %, v to nepočítaje výplně otvorů, anebo je 30 %, kombinace těchto limitů se nepoužije
Ad 3. Ano, omezení subdodávek je třeba vymezit věcně a nikoliv v %, doporučujeme při omezování subdodávek vycházet z předpokládané ceny

Je možné v rámci rekonstrukce otopných soustav žádat dotaci na výměnu plynového kotle za kondenzační kotel, případně za tepelné čerpadlo?detail >>
Zobrazit odpověď
Výměnu plynového kotle za kondenzační kotel nelzev OPŽP podpořit. Naproti tomu přechod na tepelné čerpadlo je při splnění specifických kritérií definovaných v Implementačním dokumentu OPŽP možné podpořit v rámci prioritní osy 3, konkrétně v oblasti podpory 3.1.1 nebo při kombinaci oblastí 3.1.1 a 3.2.1.
Kdo je oprávněnou osobou ke zpracování odborného posudku v rámci žádostí na energetické úspory budov, tedy v prioritní ose 3?

 

detail >>
Zobrazit odpověď
Žadatelé v PO 3 předkládají k žádosti energetický audit budovy, který musí být zpracován energetickým auditorem/expertem. Úplný seznam těchto oprávněných osob najdete na www.mpo.cz v sekci Energetika a suroviny - Energetická účinnost - Seznam energetických expertů.
Naše projekční kancelář by ráda rozšířila své působení na poli dotačních programů. Máme možnost jít do soutěže o energetické úspory energií na mateřské školy, střední školy a jiné a jako požadavek je uvedeno, že má být projektová dokumentace provedena dle Operačního programu Životní prostředí. Můžete nám poradit, kde tyto informace můžeme získat a jakým způsobem má být projekt zhotoven?detail >>
Zobrazit odpověď

Potřebné informace najdete na našich webových stránkách http://www.opzp2007-2013.cz/, Dokumenty ke stažení, obecné předpisy, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, kapitola 2 Doklady požadované k formuláři žádosti o podporu jednotlivých prioritních os, Prioritní osa 3 Projektová dokumentace, dále, Energetický audit, Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu, Prohlášení o zateplovaných plochách.

Projektová dokumentace je zde podrobně popsána, ale musíte si vybrat relevantní informace k typu Vašeho projektu, vždy musí být položkový rozpočet vypracován tak, jak je v uvedeném předpise popsán.

Důležitá je také shoda informací a hodnot v projektu a v Energetickém auditu (projekt má vycházet z energetického auditu).
Počet nalezených dotazů - 737, zobrazeny dotazy od 31 do 40
<< < [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.