english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ dotazu:   
 
 
 
 
 
Subjekt:   
 
 
Oblast podpory: 
Pro vybrání více položek výběru podržte klávesu Ctrl.
Dobrý den, rád bych se zeptal na hodnotící kritérium v prioritní ose 4. Konkrétně jde o kritérium v části Technická kvalita projektu a kritérium „2. Měrné finanční náklady na pořízení zařízení (MFNz) - jedná se o náklady bez DPH na pořízení zařízení vzhledem ke kapacitě zařízení v Kč/t odpadu za rok)". Projekt spadá do skupiny „Zařízení na třídění, úpravu a využití odpadů včetně zařízení na odstraňování odpadů". Jde mi o to, jestli se celková finanční náročnost počítá za jeden rok, nebo vzhledem k tomu, že projekt má udržitelnost 5 let, se dá finanční náročnost rozdělit na 5 let? Tedy pokud by celková investice byla např. 10 mil. Kč a roční kapacita 200 tun, tak jestli se počítá 10 mil./200 tun, nebo se může brát (10mil./ 5lety)/200 tun = 2 mil./200 tun? Účetně se to totiž rozpočítává na více let kvůli odpisům, jak to tedy bere fond? detail >>
Zobrazit odpověď
Hodnocení měrné finanční náročnosti se počítá pouze podílem realizačních nákladů bez DPH ku kapacitě zařízení (Kč/t). Doba udržitelnosti se do tohoto výpočtu nezahrnuje.
Co je to BRO, tedy jaký odpad je možno zařadit do této kategorie? Hledala jsem na webu OPŽP, ale bez úspěchu. detail >>
Zobrazit odpověď

Na webu programu není ucelený přehled biologicky rozložitelných odpadů (BRO) zveřejněn. V této věci je třeba vycházet z platné legislativy - základní informace o biologicky rozložitelných odpadech lze dohledat v Katalogu odpadů, viz Vyhláška 381/2001 Sb., např. zde: http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/744b4ecf4745be95c12570060044610a?OpenDocument, dále viz platné znění vyhlášky 341/2008 sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady zveřejněném na stránkách MŽP zde: http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/5d5bc2d98306d4fec125770600325b84?OpenDocument.

Rádi bychom zjistili harmonogram nabídek dotací OPŽP pro letošní rok v oblasti podpory určené pro neziskovky (jsme občanské sdružení, které rekonstruuje a revitalizuje zámecký areál v Lipové u Šluknova) a to v rámci prioritní osy 4.1 a 4.2 - jde nám prioritně o odstranění ekologických škod a stavebních konstrukcí po armádě (projekt máme zpracován) na pozemcích, které jsou vedeny v seznamu nemovitých kulturních památek. detail >>
Zobrazit odpověď
Obecně nelze z OPŽP podpořit staré ekologické zátěže po armádě, protože původce zátěže stále existuje a je znám. Zda se jedná technicky o starou ekologickou zátěž, o tom rozhoduje odbor environmentálních rizik a ekologických škod na MŽP (musí být prokázána vážná kontaminace podloží či podzemních vod).
Lze pro sběrný dvůr pořídit také váhu? Resp. je způsobilým výdajem pořízení váhy na vážení nákladních aut k evidenci příjmu odpadu?detail >>
Zobrazit odpověď
Ano, v rámci projektu dovybavení sběrného dvora je možné pořídit i váhu, dále kontejnery, manipulační techniku apod. v případě, že projekt celkově přispěje k navýšení kapacity sběrného dvora.
Je možné předmět podpory - stroje pořízené v rámci dotace z OPŽP - používat i pro jiný účel, zapůjčit jinému subjektu? A za jakých podmínek? Případně, v kterém dokumentu je tato problematika řešena. Jedná se o oblast odpory 4.1. V rámci vybudování komunitní kompostárny jsme pořídili i potřebné zařízení - překopávač, drtič, síto.... Není to v režimu de minimis. Pokud si správně vykládám podmínky, měli bychom stroje používat výhradně po dobu 5 let pouze pro zajištění provozu kompostárny. Chtěla bych potvrdit, zda to tak opravdu je, nebo zda můžeme se zařízením nějak jinak disponovat. Okolní města nás kontaktovala, že by chtěla občas stroje zapůjčit, prý se s tím už setkali, že je to možné. V projektu - žádosti - nebylo využití techniky blíže specifikováno. detail >>
Zobrazit odpověď
Vybavení kompostárny, tj. pořízené zařízení (například překopávač, drtič, síto aj.), je nutné používat pouze pro zajištění provozu kompostárny minimálně po dobu 5 let od dokončení realizace projektu (tedy po dobu udržitelnosti projektu). Pokud by docházelo k úpravě odpadu, který bude směřovat do této kompostárny, je možné zapůjčit zařízení okolním obcím - pouze však k popsanému účelu. Projekt je mimo rámec veřejné podpory, zapůjčení je tak možné sjednat dohodou nikoli pronájmem, a zařízení nesmí být zapůjčeno podnikatelským subjektům.
Zajímalo by mě přesné časové ohraničení pro platnost Registračního listu. Kde zjistím/najdu datum, od něhož je nám počítána lhůta 12 měsíců pro předkládání žádostí o platbu?detail >>
Zobrazit odpověď
Toto datum je uvedeno na 2. stránce Registračního listu v kolonce „Datum". Doplňuje se na vytištěný dokument v den, kdy Registrační list podepíše kompetentní zástupce Fondu (náměstek Fondu).
Od kterého data nám běží doba udržitelnosti projektu?detail >>
Zobrazit odpověď
Zásadní je zde termín dokončení (realizace projektu), kterým je datum vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání podle příslušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, nebo termín schválení protokolu o předání a převzetí díla (v případech, kde se na realizaci projektu nevyžaduje stavební povolení)
Co přesně je míněno pod pojmem „bezdlužnost žadatele"? Musí se tato bezdlužnost dokládat také u žádosti v prioritní ose 6?detail >>
Zobrazit odpověď
Podmínka doložení bezdlužnosti platí obecně (bez rozdílu o jakou osu programu se jedná) takže platí i v uvedeném případě. Jedná se o bezdlužnost žadatele vůči orgánům státní správy, která je definována ve Směrnici MŽP č. 12/2012 článek 5 Žádost, bod 5, viz: „Podmínkou pro poskytnutí podpory dle této směrnice je bezdlužnost žadatele vůči orgánům veřejné správy, kterou žadatel dokládá čestným prohlášením spolu s žádostí." Tato bezdlužnost je stvrzována podpisem žadatele v BENE-FILLu. Po vytištění žádosti a všech příloh z BENE-FILLuje tedy vytištěna i záložka L Čestné prohlášení, v rámci kterého je také prohlášení o bezdlužnosti.
Místo realizace projektu se mi stále označuje jako validní, nevíte, v čem by mohla být chyba? Nelze nějak tento krok obejít?detail >>
Zobrazit odpověď
Ne, obejít zadání adresy nelze. Adresy, které do BENE-FILLu vkládáte, jsou totiž ověřovány proti centrálnímu registru UIR-ADR. Pokud tedy máte problém s vložením adresy do systému, pokuste se nejprve danou adresu v registru vyhledat a následně vložit v přesném tvaru: http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html, případně zkuste zadávat adresu v různé posloupnosti. Pokud by nadále problémy přetrvávaly, obraťte se na e-mailovou adresu podpora@sfzp.cz.
Může v ose 5 podat žádost také nový podnik bez historie?detail >>
Zobrazit odpověď
Dle textu Implementačního dokumentu k OPŽP musí pouze žadatelé v podoblastech podpory 3.1.2. a 3.1.3. dokládat minimálně tříletou historii subjektu. Pro osu 5 tedy tato podmínka obecně neplatí. Soupis přijatelných příjemců podpory pro danou osu je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP (viz strana 51 a další). Pokud tedy žadatel patří mezi zde jmenované možné příjemce a splní také ostatní podmínky definované v textu výzvy a programu (např. včas podá svou žádost s kompletními povinnými přílohami), nebude daná skutečnost překážkou v příjmu a administraci této žádosti.
Počet nalezených dotazů - 737, zobrazeny dotazy od 21 do 30
<< < [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.