english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ dotazu:   
 
 
 
 
 
Subjekt:   
 
 
Oblast podpory: 
Pro vybrání více položek výběru podržte klávesu Ctrl.
Mám dotaz ohledně města, které má zájem o koupi dvou kotlů na pelety a peletovacího stroje. Chci se informovat, kdy bude přibližně vyhlášena výzva, na kterou by se toto vztahovalo  a mohla by se získat dotace.detail >>
Zobrazit odpověď

V Operačním programu Životní prostředí, Prioritní osa 3, oblast podpory oblast podpory 3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE je možné podpořit žádost o dotaci na projekty, kde dochází k náhradě stávajícího zdroje tepla spalujícího např. pevná  fosilní paliva na zdroj tepla využívajících OZE (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo). Je podporován i přechod z elektřiny nebo z plynu na biomasu. Výstavba kotelny na biomasu je způsobilým výdajem v Prioritní ose 3 OPŽP. Při podání žádosti v oblasti podpory 3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE je možné podat žádost na projekt výstavby a rekonstrukce centrální nebo blokové kotelny na biomasu v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv.  Žadatel musí být na seznamu přijatelných příjemců podpory pro tuto oblast, mezi přijatelnými příjemci podpory jsou uvedeny např. veřejnoprávní subjekty, obce, města, kraje, dále např. neziskové organizace a občanská sdružení. Výzva však není v oblasti podpory 3.1.1. v letošním roce plánována.

V OPŽP bylo možné podat v Prioritní ose 4, oblast podpory 4.1. - Zkvalitnění nakládání s odpady žádost o dotaci na zařízení na zpracování odpadů např. na peletkovač nebo štěpkovač. V posledních výzvách v oblasti podpory 4.1. však již nebyly projekty na zpracování dřevního odpadu podporovány a do konce programového období - rok 2013 -  není možné žádost o dotaci na pořízení štěpkovače podat.
Lze v rámci oblasti podpory 4.1 podporovat výstavbu zařízení k výrobě pevných biopaliv z biomasy a bioodpadu např. kompostu k energetickému využití?detail >>
Zobrazit odpověď
V rámci XL. výzvy OPŽP nelze Vámi uvedený projekt na výstavbu zařízení k výrobě pevných biopaliv z biomasy a bioodpadu (kompostu k energetickému využití) podpořit. Podle vyjádření Odboru ochrany přírody a odpadů je u kompostáren ve výzvě stanovená podmínka na kvalitu kompostu, která by v případě energetického využití byla nelogická. V rámci hodnocení je u kompostáren energetické využití nula bodů a nemá šanci na úspěch.
Mám jeden dotaz. Jak to, že když je výběrové řízení v předpokládané hodnotě na 3 mil. na dodávky, není to zjednodušené podlimitní řízení, ale zakázka s vyšší hodnotou 1. kategorie? Mám za to, že všechny projekty nad 1 milion jsou zjednodušeným podlimitním řízením.detail >>
Zobrazit odpověď
V tomto případě záleží na druhu zadavatele. Pokud je jedná o zadavatele, který je povinen postupovat dle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), zadává zakázku v jednom z druhů zadávacích řízení upravených zákonem (např. ve zjednodušeném podlimitním řízení). Pokud se však jedná o zadavatele, který není povinen postupovat dle zákona (např. sektorový zadavatel mimo zadání nadlimitní veřejné zakázky), potom postupuje dle Závazných pokynů a zadává zakázku s vyšší hodnotou 1. kategorie.
Chtěl bych se zeptat, zda je možné získat dotaci z prioritní osy 6, oblasti 6.5 na vybudování zemního valu doplněného zelení stromového nebo keřového patra? Primární funkcí valu je protihluková ochrana obytné zóny nacházející se v blízkosti silnice I třídy. Zbylá plocha mezi uvažovaným valem a obytnou zónou může být využita k rekreačním účelům.detail >>
Zobrazit odpověď

Dotaz byl konsultován na Odboru ochrany přírody a odpadů. Podle vyjádření OOPO by bylo možné tento projekt podpořit. Vybudování zemního valu by se však muselo vejít do Nákladů obvyklých opatření jako součást výsadby. Nebo je možnost zažádat pouze o podporu na založení výsadeb a případně trávníku s tím, že vybudování valu by nebylo součástí administrace.

V Prioritní ose 2, oblast podpory 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů je možné podat žádost o dotaci na projekt výsadby a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů, viz Implementační dokument OPŽP, kapitola 3.2. Ještě jednou připomeneme - v této oblasti podpory nelze zařadit do způsobilých výdajů vybudování protihlukových valů, dotace by se týkala pouze výsadby.
Prosím o informaci, zda je ještě plánována výzva v ose 7.detail >>
Zobrazit odpověď
Na webových stránkách OPŽP byl zveřejněn aktualizovaný plán výzev. V harmonogramu výzev je uvedeno, že je možné očekávat výzvu v Prioritní ose 7 koncem roku 2012. Bližší informace k dispozici zatím nejsou.
Prosím o informaci, jestli pro projekt rekonstrukce a dostavby kanalizace v Prioritní ose 1 musí být k žádosti předloženo stanovisko ČIŽP?detail >>
Zobrazit odpověď

V Příloze 1 Směrnice MŽP 3/2011 je uvedeno, že stanovisko České inspekce životního prostředí je nutné doložit pouze ke všem stavbám rekonstrukce, intenzifikace nebo rozšíření stávající čistírny odpadních vod. V případě potřeby si může SFŽP ČR od žadatele dodatečně vyžádat stanovisko ČIŽP i k dalším opatřením.

U projektu rekonstrukce a dostavby kanalizace není nutné stanovisko ČIŽP k žádosti doložit.

Rád bych se zeptal na následující situaci, týkající se XXXIX. výzvy. Obec provozuje kanalizaci a její živnostenského oprávnění a provoz zastřešuje diplomovaný stavební inženýr, který ovšem nemá autorizační razítko. Může tato osoba zpracovat Analýzu nutnosti rekonstrukce, která je vyžadována jako jedna z příloh žádosti? Nebo musí analýzu podepsat autorizovaná osoba s razítkem?detail >>
Zobrazit odpověď
Při podání žádosti v Operačním programu Životní prostředí je nutné řídit se klíčovými dokumenty OPŽP jako je např. Směrnice MŽP 3/2011 a její přílohy. V Příloze 1 Směrnice MŽP je mimo jiné požadavek na doložení analýzy zdůvodňující nutnost a rozsah rekonstrukce. Je zde uvedeno, že se: „předkládá v případě rekonstrukce kanalizace nebo vodovodu, zpracovatelem je osoba odborně způsobilá (způsobilost se dokládá např. dokladem o autorizaci)." Jak je výše uvedeno, je autorizace nutná. Zpracovatelem analýzy má být nezávislá odborně způsobilá osoba.
Chci se informovat  o nutnost pojišťovat akce realizované za pomoci OPŽP. Je zde povinnost pojišťovat zeleň, zateplenou budovu, přístroje nakoupené z PO2 do imisních monitorovacích stanic?detail >>
Zobrazit odpověď
Povinnost pojišťovat předmět podpory v podmínkách poskytnutí dotace není. Avšak z pohledu žadatele je to rozhodně vhodný krok, protože v případě, že by došlo ke zmaření podpořené investice a projekt by přestal plnit stanovený účel, vystavuje se žadatel dle platných podmínek riziku, že bude muset poskytnuté prostředky vrátit. V podmínkách má totiž, že projekt bude plnit účel nejméně xx let a pokud tuto podmínku, byť nezávisle na své vůli přestane plnit, pomine účel poskytnutí dotace a žadatel je povinen v takovém případě prostředky vrátit.

Chci požádat o zodpovězení dotazu od právního oddělení.

Jedná se o případ, kdy žadatel bude podávat žádost o dotaci v oblasti podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady, předmětem projektu je instalace technologie pro recyklaci odpadů z plastu.

Technologie pro svůj provoz musí být pevně spojena s halou, ve které bude instalována, nejedná se o mobilní technologii, ale potřebné stavební úpravy nebudou předmětem žádosti o dotaci. Žádat se bude pouze na samotnou technologii. Výše investice je cca 4 mil Kč. Pozemek a nemovitost, ve které má být technologie umístěna, jsou zatíženy zástavním právem smluvním vůči bance jako ručení za poskytnutý úvěr. Chtěla bych se zeptat, zda i v tomto případě nesmí být po dobu udržitelnosti projektu nemovitost zatížena zástavním právem.

detail >>
Zobrazit odpověď

Zástavní právo na předmětu podpory je nepřípustné a výjimku může udělit pouze MŽP, jakožto Řídící orgán. Jak uvádíte, jde skutečně o dobu udržitelnosti, po níž nesmí být předmět podpory právně zatížen.

V rámci OPŽP se za předmětem podpory rozumí věci pořizované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s poskytnutou podporou, jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny. Jak uvádíte, podpora má být poskytnuta na instalaci technologie pro recyklaci odpadů z plastu,  s tím, že technologie pro svůj provoz musí být pevně spojena s halou, ve které bude instalována.

Pokud na budově (hala), v níž bude technologie umístěna, vázne zástavní právo smluvní (a  stejně tak na pozemku, na kterém je hala umístěna) jde o problém, který je nutné řešit. Je to překážka pro poskytnutí dotace v rámci OPŽP. Nepřípustnost zástavního práva je dána v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory - kap. 2.12 Právní stav předmětu podpory. Dokument naleznete na webových stránkách: www.opzp2007-2013.cz -  Dokumenty ke stažení - Obecné předpisy - Závazné pokyny.

V textu XL. výzvy OPŽP je uvedeno: Komposty budou zařazeny podle přílohy 6 vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen vyhláška), jako výstupy 1. nebo 2. skupiny, třídy I a II a budou splňovat kritéria stanovená prováděcími právními předpisy zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), (pro skupinu 1), nebo kritéria stanovená v příloze 5 vyhlášky pro výše uvedené třídy (skupina 2, třída I a II). Znamená to, že i když bude kompost využíván pouze k přihnojování městské zeleně (2. skupina, třída II. - nebude vydáván do oběhu, ani nebude hnojena zemědělská půda), musí být i v tomto případě registrován jako hnojivo? Nebo musí "pouze" splňovat kritéria zákona o hnojivech?detail >>
Zobrazit odpověď
Výsledný kompost musí být buď registrován jako hnojivo nebo zařazen dle vyhlášky. Pro podrobnější informace doporučuji kontaktovat Odbor odpadů MŽP.
Počet nalezených dotazů - 737, zobrazeny dotazy od 101 do 110
<< < ... [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.