english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ dotazu:   
 
 
 
 
 
Subjekt:   
 
 
Oblast podpory: 
Pro vybrání více položek výběru podržte klávesu Ctrl.

Bude v OPŽP nějaká výzva, ve které by si mohla místní tělovýchovná jednota Sokol zažádat o dotaci na zateplení a výměnu oken?

detail >>
Zobrazit odpověď

Ano, obdobní žadatelé již v programu, resp. přímo v PO 3 v rámci oblasti 3.2.1 Realizace úspor energie, úspěšně žádali. V dané oblasti patří totiž mezi přijatelné příjemce také občanská sdružení, viz přehled na str. 43 Implementačního dokumentu. Předpokládáme, že spadá sokolská organizace právě mezi občanská sdružení - pokud tomu tak je, v tomto směru tedy vše v pořádku a bylo by možné podat žádost o dotaci v dané oblasti podpory. Výzvy k podávání žádostí jsou zveřejňovány na webu programu, www.opzp2007-2013.cz.

Zajímá mě uznatelnost nákladů při zateplení objektu: Investor si nyní nechal vypracovat EA na objekt (školu), který chce podat do blížící se výzvy (PO 3.2) na zateplení, v současné době však už má objekt některé výplně v tak katastrofálním stavu, že je musí vyměnit co nejdříve (tedy o letošních prázdninách), je možné získat dotaci i na tyto výplně a co je případně nutné pro jejich uznatelnost provést? Zažádat o výjimku, provést výběrové řízení v souladu s požadavky OPŽP... ?

detail >>
Zobrazit odpověď

Směrnice MŽP č. 12/2012 (dostupná na www.opzp2007-2013.cz , Dokumenty ke stažení, Směrnice MŽP ) v čl. 7.2 uvádí: „Zahájení procesu zadávacího řízení na stavební práce a dodávky musí být uskutečněno až po akceptaci žádosti Fondem, toto ustanovení se netýká veřejných zakázek malého rozsahu. O tomto zahájení žadatel informuje písemně Fond." A dále čl. 7.3 říká, že „Ve výjimečných a odůvodněných případech je možno zahájit zadávací řízení na stavební práce a dodávky před datem akceptace žádosti Fondem. Tyto výjimky za splnění podmínek tohoto článku schvaluje Řídící orgán."

Veřejná zakázka na stavební práce tak musí být zahájena až po akceptaci žádosti Fondem (pokud není požádáno o výjimku), uvedené neplatí pouze pro stavební zakázky malého rozsahu. Podle Vašeho popisu by bylo vhodné vyjednat výjimku přímo s Řídícím orgánem, jímž je MŽP, zde Sekce 300.

Plánujeme zateplení budovy kina. Problém je však v tom, že jde o specifický objekt a zateplování podlah v kině je prakticky technicky nerealizovatelné, což prokázal i energetický audit. Jako ekonomicky schůdné se tak ukázalo pouze zateplení, kde doporučené úpravy vychází z požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., kde je stanoven požadavek na nákladově optimální úroveň při větší změně dokončené budovy (zateplované konstrukce, obvodové zdivo, strop, výměna zbylých tvorových výplní), splní doporučenou hodnotu na součinitel prostupu tepla). I po těchto opatřeních však budova jako celek nesplní požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla. Je v takovém případě možné využít k dotačnímu titulu (pro podání žádosti o dotaci) ustanovení v ČSN 730540-2 v odstavci 5.3.5, protože budova kina má specifické využití a je technicky a ekonomicky nemožné splnit průměrný součinitel prostupu tepla obálky celé budovy? Případně jaké podklady by byly k podání žádosti kromě energetického auditu vyžadovány?

iz ČSN 730540-2, kde je v odstavci 5.3.5 uvedeno: Pokud při stavebních úpravách, udržovacích pracích, změnách v užívání budov a jiných změnách dokončených budov není splnění požadavku podle 5.3.1 (pozn. průměrný součinitel prostupu tepla Uem) technicky nebo ekonomicky proveditelné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely, pak lze překročit požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy, ale nejvýše tak, aby prokazatelně nedocházelo k poruchám a vadám při užívání.

detail >>
Zobrazit odpověď

Bohužel, popsaný problém není možné v Operačním programu Životní prostření, resp. v PO 3, kladně řešit. Podmínky programu jsou jednoznačně stanoveny a musí být splněny pro budovu jako celek. Výjimky zde nejsou možné.

Máme v plánu zateplit náš bytový dům a rádi bychom využili nějaké dotace. Je na Fondu možnost získat finance na zateplení domů, například v OPŽP, kde jsme si projektů zateplení všimli? detail >>
Zobrazit odpověď

Bohužel, pokud se týká Operačního programu Životní prostředí, zde není možné dotaci k popsanému záměru získat. V tomto programu je v prioritní ose 3, podoblasti 3.2.1 Realizace úspor energie, řešena podpora na zateplení domů využívaných veřejností, tzv. veřejné budovy, například: školy, školky, nemocnice, obecní úřady apod. K podpoře rekonstrukcí domů sloužících k bydlení nejsou dotace tohoto programu určeny.

Možnost by se tak pro popsaný projekt mohla naskytnout v budoucnu v rámci jiného programu administrovaného Fondem, a to programu Nová zelená úsporám, jenž je zaměřen na úspory energií v domech rodinných, bytových i veřejných budovách. První výzva pro rok 2013 je ale zaměřena pouze na domy rodinné. K vyhlášení výzvy pro bytové domy by tak dle dosavadních předpokladů mohlo dojít až zhruba v roce 2015. Aktuálně tedy dotace k Vámi popsanému účelu nejsou k dispozici.

Prosím o sdělení stanoviska SFŽP, která právní norma je myšlena „prováděcím právním předpisem", stanovujícím požadovaný rozsah příslušné dokumentace v případě zakázek na stavební práce dle čl. 6. odst. 6.5.4. j) dokumentu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013", příp. o informaci, jaká jsou závazná pravidla pro rozpočty, resp. soupisy prací v zadávací dokumentaci v případě výběrových řízení na zakázky malého rozsahu (stavební práce), spolufinancované ze zdrojů EU, tak, aby bylo vyhověno požadavkům Fondu v případě čerpání podpory z OPŽP. detail >>
Zobrazit odpověď
V případě veřejných zakázek realizovaných mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je nutno zachovávat základní zásady pro zadávaní veřejných zakázek, tj. zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Na základě této skutečnosti je vhodné postupovat analogicky dle zákona, příp. prováděcích vyhlášek vydaných k výše uvedenému zákonu.
Je možné v rámci PO 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur realizovat tyto akce:
- obnova větrolamu
- komplexní rekonstrukce polních cest
- výsadba alejí v okolí polních cest?
detail >>
Zobrazit odpověď
Ano, popsané akce spadají pod uvedenou oblast 6.3. Při splnění všech souvisejících podmínek programu a konkrétní výzvy je možné žádat o dotaci.
Obracím se s dotazem na možnou podporu na zateplení budovy městské nemocnice, výměnu oken či instalace panelů tamtéž. S ohledem na předchozí výzvy a stanovení možných příjemců dotace z OPŽP uvádím vlastnické vztahy: vlastníkem budovy je město, ale provozovatelem je s.r.o. Může tento provozovatel žádat o dotaci na zateplování veřejných budov? detail >>
Zobrazit odpověď
Jestliže je 100% vlastníkem budov (zapsáno na LV) město, tak může žádat bez ohledu na to, kdo danou nemocnici provozuje. U projektů v oblastech podpory 3.2 (i 3.1) totiž musí být žadatel vlastníkem předmětu podpory a současně musí mít vyřešený majetkoprávní vztah (nájemní, vlastnický nebo musí prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni vlastnictví nebo nájmu, např. právo hospodaření) k pozemku, na kterém bude předmět podpory realizován. Toto je třeba zajistit minimálně po dobu 5 let po dokončení realizace projektu (doba udržitelnosti). Pokud by tedy Vámi uvedená s.r.o. byla i vlastníkem budov, nebylo by možné žádat. Takovýto žadatel již nespadá mezi přijatelné příjemce podpory v oblasti prioritní osy 3, resp. oblasti podpory 3.2.
Mám dotaz ohledně specifické fasády, zda takový typ rekonstrukce je možno začlenit do uznatelných nákladů. Na přiloženém obrázku je půdorys části podlaží, kde jedna z fasád je tvořena slunolamem. Tato fasáda bude kompletně odstraněna. Nově bude provedeno vyzdění a zateplení a budou vyměněna okna. Protože se nejedná o pouhé jednoduché "zateplení", nejsem si jist, zda tuto rekonstrukci lze započítat do uznatelných nákladů. detail >>
Zobrazit odpověď
Popsané úpravy mohou být zahrnuty do způsobilých výdajů, pokud celková měrná finanční náročnost nepřekročí limity nastavené v Implementačním dokumentu.
Je v rámci výzvy k PO 2 (přesněji v oblasti 2.1.1) možné žádat o dotaci na výměnu staré kogenerační jednotky za novou. detail >>
Zobrazit odpověď
Ne, v rámci oblasti podpory 2.1.1, není možné žádat na výměnu kogenerační jednotky. Zde jsou totiž podporovány skutečně jen zdroje tepla, nikoli zdroje umožňující výrobu tepla i elektřiny. Na popisované zařízení by bylo možné žádat v PO 3, konkrétně oblast 3.1.3. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE.
Zajímají nás projekty v oblasti podpory 2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT, kdy v rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, mám 2 dotazy:
1. Je možné v rámci této oblasti udělat výměnu 2 starých plynových kotlů za jeden nový plynový kotel a OZE (kdy jmenovitý výkon nepřesáhne 50 % celkového jmenovitého instalovaného výkonu zdroje, kterého se týká podpora)? Konkrétně by šlo o výměnu 2 plynových kotlů (každý o výkonu 500 kW) a to za novy plynový kotel např. 400kW a OZE např. 300kW? Je to možné? Pokud ano, jaké náklady by byly uznatelné a co by bylo neuznatelné? V ID je pouze tato obecná informace: V oblasti podpory zlepšení kvality ovzduší nebudou přijatelné projekty, u nichž dochází k náhradě stávajícího plynového zdroje za nový plynový zdroj. Není ale již nic uvedeno o případné kombinaci s OZE.
2. Je možné v rámci projektu instalovat jako způsobilý výdaj novou měřící a regulační techniku v systému vytápění? V ID je pouze tato obecná informace: Za způsobilé výdaje v rámci prioritní osy 2 jsou považovány tyto náklady: náklady na rekonstrukci otopné soustavy, která souvisí s rekonstrukcí (náhradou) zdroje vytápění. O regulační a měřicí technice jsme nic nenašli.
detail >>
Zobrazit odpověď
Ad 1. Náhrada plynu za plyn není možná (jak je uvedeno v ID), proto pak nelze výkon plynového kotle počítat do celkového výkonu zdroje. Z uvedeného důvodu tedy také nelze tvrdit, že výkon OZE bude tvořit méně než 50% výkonu zdroje. Doplnění: OZE spadá do PO3, nikoliv však náhradou za plyn.
Ad 2. Regulace je způsobilá, pokud ji navrhuje realizovat energetický audit v rámci úsporných opatření. Měření pak je způsobilé vždy.
Počet nalezených dotazů - 737, zobrazeny dotazy od 11 do 20
<< < [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.