english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Tiskové zprávy
 • Tisk

Změny v oblasti veřejné podpory pro OPŽP 2007 - 2013 v souvislosti s ukončením platnosti přechodného období k 31. 12. 2014 pro nařízení GBER č. 800/2008.

30.01.2015 - S odkazem na tiskové zprávy ze dne 29. 7. 2014 (Hlavní změny vyplývající z Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pro projekty zakládající veřejnou podporu v oblasti Regionální investiční podpory) a dne 29. 8. 2014 (Možnost uplatnění nových blokových výjimek dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pro projekty OPŽP 2007-2013 zakládající veřejnou podporu a související změny pravidel) vztahující se k problematice veřejné podpory dle nového Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER č. 651/2014) upozorňuje Řídicí orgán Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na další skutečnosti a změny, které v důsledku přijetí tohoto nařízení vyplývají pro OPŽP 2007 - 2013 ke dni 1. 1. 2015.

Vzhledem ke komplexnosti celé problematiky související s přijetím nařízení GBER č. 651/2014 je níže uvedeno stručné shrnutí základních skutečností:

 • Dne 1. 7. 2014 vstoupilo v účinnost nařízení GBER č. 651/2014, jež nahrazuje původní nařízení GBER č. 800/2008 a oproti původnímu znění nařízení zavádí mnoho významných změn a nových pravidel.
 • Do 31. 12. 2014 bylo možno využít přechodného období a postupovat dle pravidel dle GBER č. 800/2008.
 • Přechodné období se nevztahovalo na režimy regionální blokové výjimky, tudíž Evropské komisi byly oznámeny režimy regionální investiční podpory pro oblasti podpory 2.2, 4.1, 5.1 (čl. 14). Tyto režimy se od 1. 7. 2014 zcela řídí úpravou GBER č. 651/2014.
 • V souladu se zněním GBER č. 651/2014 byly rovněž v rámci OPŽP 2007 - 2013 nově oznámeny následující režimy podpory - režim podpory určené malým a středním podnikům, podpory na ochranu životního prostředí, podpory kultury a zachování kulturního dědictví a podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu v oblastech podpory 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, a 5.1 (konkrétně čl. 17, 20, 36, 46, 47, 48, 53, 55) a od 1. 9. 2014 lze poskytovat podporu dle těchto článků v souladu s novým nařízením GBER č. 651/2014.
 • Zbývající režimy podpor oznámené dle GBER č. 800/2008 pro oblast podpor 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 (čl. 21, 22, 23) platily do 31. 12. 2014.
S ohledem na konec přechodného období GBER č. 800/2008 a tedy konec platnosti zbývajících režimů podpor ke dni 31. 12. 2014 je možné do konce roku 2015 pro období OPŽP 2007 - 2013 nad rámec výše uvedených oblastí podpory nově využít další články podle GBER č. 651/2014, jež budou oznámeny na EK pro oblasti podpory 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Jedná se o následující. 
 • Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti (čl. 38)
 • Investiční podpora na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (čl. 40)
 • Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů (čl. 41)

Řídicí orgán OPŽP důrazně upozorňuje, že při čerpání podpory podle výše uvedených oblastí podpory je nutné již respektovat všechna nová pravidla vyplývající ze znění GBER č. 651/2014. Je nutné naplňovat podmínky vyplývající jak z Kapitoly 1 („Společná ustanovení"), tak vyplývající z konkrétních článků upravujících příslušnou kategorii podpory (Kapitola 3), která jsou pro dané opatření podpory relevantní. Úplné znění nového nařízení GBER č 651/2014 a všech nových pravidel v této oblasti je k nalezení na webových stránkách OPŽP zde.

Upozorňujeme především na novou povinnost žadatelů z řad podnikatelských subjektů, kteří musí u všech typů podpor doložit, že podnik není vyloučen z podpory na základě následujících definic.

V souladu s čl. 1 odst. 4 GBER č. 651/2014 nesmí být podpora poskytnuta podniku: 
 • na který byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem
 • podnikům v obtížích 
Definice „Podniku v obtížích" je uvedena v čl. 2 odst. 18 GBER č. 651/2014.
Základní změny, včetně nových povinností pro žadatele, vyplývající z pravidel nařízení GBER č. 651/2014 jsou již aktuálně reflektované v programové dokumentaci OPŽP (konkrétně v Programovém dokumentu, Implementačním dokumentu, Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Směrnici MŽP). V nejbližším možném termínu dojde v programové dokumentaci OPŽP k doplnění informací vztahující se k nově oznámeným článkům. Aktualizovaná programová dokumentace a seznam oznámených režimů podpory pro programové období 2007 - 2013 budou následně zveřejněny na webu OPŽP.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.