english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Tiskové zprávy
  • Tisk

Slavnostní ukončení projektu „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ Tisková zpráva

13.09.2007 - Dnes byl v Třebíči slavnostně ukončen největší z regionálních projektů kanalizací a čistíren odpadních vod, nazvaný "Ochrany vod povodí řeky Dyje". Byl realizován v deseti aglomeracích Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Celkem byla nově vybudována či zrekonstruována splašková kanalizace v délce 102 km, zrekonstruováno 7 čistíren odpadních vod a jedna čistírna byla vybudována nová. Celkový počet obyvatel dotčených aglomerací je přes 128 tisíc (populační ekvivalent přes 153 tisíc). Připojilo se 9 521 domácností, jejich celkový počet tak stoupl z 83,1 % na 91,8 %. Projekt je součástí plnění ekologické směrnice EU pro aglomerace s počtem „ekvivalentních obyvatel“ nad 2000, s dokončením do konce roku 2010. Efekt projektu ilustruje například údaj o znečištění dusíkatými látkami: před realizací projektu bylo vypouštěno celkem 154,846 tun za rok, nyní je to jen 94,431 tun ročně.

Slavnostního ukončení se zúčastnila řada významných hostů. Přítomni byli mj. ministr Martin Bursík (MŽP) a ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek. Ten charakterizoval projekt takto: "Cílem bylo dosáhnout, aby kvalita odpadních vod splňovala příslušné normy. Byly zvýšeny standardy čištění a snížena úroveň znečištění vypouštěných odpadních vod, omezeny průniky a prosakování. Také byl zvýšen počet domácností připojených na kanalizační systém. Nově vybudované stavby jsou majetkem svazků měst a obcí, které se na spolufinancování projektu podílely."

Řeka Dyje je jednou z největších hraničních řek v ČR, protéká několika chráněnými oblastmi a Národním parkem Podyjí. Stávající zařízení na čištění odpadních vod byla zastaralá (budovy i technologie), měla zvýšené provozní náklady a dotýkal se jich i snížený odběr vody po roce 1990. Mnohé obce se proto v roce 1999 spojily a utvořily Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí, aby mohly koordinovaně postupovat při zlepšování služeb zahrnujících odvádění a likvidaci odpadních vod.

Stavební práce byly zahájeny v březnu 2005 a v dubnu 2007, po 25 měsících, byly dokončeny. Projekt jako celek byl ukončen v souladu s termíny uvedenými ve smlouvách. Investorem je Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí, s. r. o., a čtyři regionální svazky vodovodů a kanalizací, které do výstavby vložily vlastní prostředky. Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti Evropské unie, který přispěl dotací ve výši 68 %, a Státním fondem životního prostředí s dotací ve výši 5 %. Celkové náklady na realizaci jsou 1,4 miliardy korun.

Provádění a řízení stavebních prací bylo opakovaně prověřováno kontrolními orgány České republiky a EU, s výrokem "bez připomínek". Úspěšné dokončení projektu je důležité i pro připravovanou II. etapu projektu, která se bude realizovat ve třech krajích - Jihomoravském, Jihočeském a kraji Vysočina, s celkovými investičními náklady 1,4 miliardy korun.

Projekt „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ se dotýká čtyř regionů. Blanensko zahrnuje Blansko a Boskovice (čistírna odpadních vod a kanalizace) s náklady ve výši 398,8 mil. Kč. Šlapanicko se zaměřilo na kanalizace, investice činily 347,3 mil. Kč, včetně dodatečně zahrnutých Blažovic. Region Třebíčsko pokryl Náměšť nad Oslavou, Jemnici, Jaroměřice nad Rokytnou a Moravské Budějovice (čistírna a kanalizace) a Třebíč (kanalizace), celkové náklady dosáhly 467,1 mil. Kč. Žďársko se věnovalo Novému Městu na Moravě (čistírna) a Bystřici nad Pernštejnem (čistírna plus kanalizace), s investicemi 201,7 mil. Kč.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.