english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Z Operačního programu Životní prostředí mají užitek stovky obcí a městTisková zpráva

06.08.2009 - Ministr životního prostředí Ladislav Miko podepsal na začátku srpna dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro dalších 62 projektů. Celková podpora činí 766 milionů Kč.

Projekty zaměřené na oblast zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, omezování průmyslového znečištění a regeneraci urbanizované krajiny, předpokládají celkové náklady ve výši 1,8 miliard Kč. Podpora, kterou výbor doporučil MŽP schválit, dosahuje téměř částky 800 milionů. Nejvyšší dotaci - přes 200 milionů - dostala CENIA, česká informační agentura životního prostředí, na vybudování celostátního informačního systému pro sběr a hodnocení informací o znečištění.

Aby se nám lépe dýchalo


Největší část finančního balíku - přes půl miliardy - směřuje do 53 projektů na zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí (prioritní osa 2). Projekty se zaměřují zejména na rekonstrukci lokálních kotelen včetně případného zlepšení energetických vlastností obálky budov, budování rozvodů tepla za účelem napojení nových odběratelů tepla z centrálních zdrojů tepla, rekonstrukci velkých spalovacích zdrojů znečištění, instalaci filiačních zařízení na nespalovací zdroje znečištění a v neposlední řadě instalaci zařízení na odstraňování těkavých organických sloučenin VOC pomocí katalytické oxidace.

Největším projektem z prioritní osy 2 je rekonstrukce kotlů s využitím prvků fluidní techniky v Teplárně Strakonice (celkové uznatelné náklady 0,5 miliardy, celková výše dotace 161 milionů). Druhým finančně nejnáročnějším projektem je rekonstrukce parního rozvodu centrálního rozvodu tepla na teplovodní systém v areálu Nemocnice T. Bati ve Zlíně (celkové uznatelné náklady 43 milionů, dotace ve výši necelých 26 milionů).

Zeleň ve městě - i málo nákladná opatření mají velký význam


Podpora regenerace urbanizované krajiny patří k nejrychleji čerpaným částem operačního programu. Celková alokace pro oblast podpory 6.5 činí 2,325 miliardy a k dnešnímu dni je schváleno k čerpání téměř 40 % této částky. Řídící výbor doporučil ke schválení další 3 projekty s podporou ve výši 4 miliony Kč. „Od dob prvorepublikových okrašlovacích spolků nebylo v městech systematicky a ve větším rozsahu investováno do intravilánové zeleně, proto byl a je zájem obcí o tyto projekty logický," okomentoval čerpání náměstek MŽP František Pelc.

Z OPŽP se čerpá nejrychleji


Příjemci podpory získávají peníze z OPŽP průběžně a nemusí čekat až na ukončení projektu. Státní fond životního prostředí posílá peníze i na dosud neproplacené faktury. To je pro realizátory projektů zejména v době finanční krize výrazná pomoc. Do začátku srpna poslal Státní fond životního prostředí na účty realizátorů projektů přes 2 miliardy Kč. Nejvíce peněz - téměř 1 miliarda - byla vyplacena projektům realizovaným v rámci prioritní osy 3 - udržitelné využívání zdrojů energie.

Fakta k schválenému balíku projektů

Podpořeny byly projekty ze tří prioritních os
• Prioritní osa 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí;
• Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
• Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Celkový počet schválených projektů: 62
Celková výše podpory: 766 381 349 Kč
Seznam projektů schválených v červenci/srpnu 2009
Přehled všech projektů podpořených z OPŽP


Státní fond životního prostředí aktualizoval harmonogram výzev - aktuální verze ke stažení . Došlo k aktualizaci termínů u uzavřených výzev (7. a 8. výzva) s probíhajícím hodnocením žádostí, a to u prioritní osy 1 a 7, a rovněž u připravované výzvy na prioritní osu 1 - oblasti podpory 1.1.1 (aglomerace nad 2000 EO) a 1.2 (pouze v kombinaci s 1.1.1).

 

 
Celkový přehled podle oblastí podpory OPŽP - výsledky 8. výzvy a část 6. výzvy (srpen 2009)
Oblast podporyCelkové náklady akce v KčDotace celkem v Kč
2.1466 496 952205 712 372
2.21 061 515 891298 502 692
5.1351 464 110258 157 078
6.54 583 1164 009 207
Celkem1 884 060 069 Kč766 381 349 Kč
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.