english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Výroční zpráva OPŽP byla Evropskou komisí přijata bez připomínek

27.07.2009 - Přijetí Výroční zprávy OPŽP je dalším úspěchem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR a týmu všech jejich pracovníků, kteří se na administraci Operačního programu Životní prostředí podílejí.

Výroční zpráva OPŽP za rok 2008, která byla schválena Monitorovacím výborem OPŽP v Praze dne 28. května 2009, byla Evropskou komisí 25. června 2009 shledána přípustnou, tzn. obsahuje všechny náležitosti, které vyžaduje legislativa Evropské unie. Po detailnějším prostudování obsahu nemá Evropská komise k Výroční zprávě OPŽP za rok 2008 další komentáře a zpráva je tedy ke dni 16. července 2009 Evropskou komisí přijata.

Výroční zpráva popisuje stav Operačního programu Životní prostředí k 31. prosinci 2008. K nalezení jsou zde podrobné informace o vyhlášených výzvách, o finančním čerpání v rámci jednotlivých prioritních os a o plnění věcných indikátorů. Vše je doplněno příklady realizovaných projektů s fotografiemi. Kapitola 5 informuje o čerpání Technické pomoci OP Životní prostředí, včetně příkladů projektů. Informace o plnění Komunikačního plánu jsou podrobně rozepsány v kapitole 6 Informování a propagace a jsou shrnuty v příloze č. 3.

Přílohou VZ je seznam nejčastějších chyb v žádostech a projektech včetně doporučení pro žadatele a příjemce. Dalšími přílohami jsou Indikativní seznam velkých projektů a Standardní monitorovací tabulka. Ta přehledně shrnuje finanční čerpání programu.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.