english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

První Velké projekty předloženy

02.07.2008 - V probíhající kontinuální výzvě na předkládání Velkých projektů do Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) byly na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) předloženy první dva velké projekty.

Jedná se o projekt Ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa, což je pokračování projektu na ochranu vod povodí řeky Dyje financovaného z předvstupního finančního nástroje EU-ISPA. Projekt má zajistit odvádění a čištění odpadních vod, řeší 4700 obyvatel nově připojených na kanalizaci, přičemž zahrnuje vybudování jedné ČOV (Vladislav), rekonstrukci tří ČOV (Moravský Krumlov, Velké Meziříčí a Boskovice Hrádkov), výstavbu 76 km a rekonstrukci 23 km kanalizačních stok a rekonstrukci 13 km vodovodů v šestnácti obcích (za kraj Vysočina: Vladislav, Třebíč, Jemnice, Nové Město na Moravě, Nová Ves, Velké Meziříčí, Oslavice a Telč), které se nacházejí v pěti okresech dvou krajů. Projekt vyjde na více než 2,150 miliardy Kč, požadovaná podpora z prostředků Fondu soudržnosti je ve výši 1,535 mld. Kč, z prostředků SFŽP ve výši 90 mil. Kč.

Druhým předloženým projektem, který je rovněž pokračováním etapy financované z předvstupního finančního nástroje EU-ISPA, je projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze. Cílem projektu je zajistit neškodné odvádění odpadních vod příslušnými sběrnými systémy do čistíren odpadních vod v Hanušovicích, Šumperku, Zábřehu, Mohelnici a Lošticích, a to v souladu s příslušnou legislativou. V rámci projektu bude doplněna a zrekonstruována kanalizace v pěti městských aglomeracích, stávající ČOV v Mohelnici bude intenzifikována. Celkové náklady projektu jsou ve výši 1,669 miliard Kč, požadovaná podpora z prostředků Fondu soudržnosti je ve výši 1,111 mld. Kč, z prostředků SFŽP ve výši 65 mil. Kč.

„Projekty řeší naplnění Směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, a tím přispívají jak ke splnění závazku ČR vůči EU, tak zejména ke zlepšení životního prostředí v oblasti ochrany vod", uvedl Ing. Petr Valdman, náměstek ředitele SFŽP. „V současné době probíhá kontrola přijatelnosti projektů, následovat bude hodnocení technické úrovně, ekologické relevance a ekonomiky projektu i žadatele. Předložení vyhodnocených žádostí na jednání Řídícího výboru OPŽP se očekává na podzim, po jejich schválení ze strany Řídícího orgánu OPŽP budou žádosti předloženy na Evropskou komisi", doplnil.

Velký projekt = projekt v oblasti životního prostředí, jehož celkové náklady přesahují částku 25 mil. € (čl. 39 Nařízení 1083/2006/ES, který definuje možnost financovat Velký projekt jako výdaje určené k dosažení nedělitelného úkolu).

V Prioritní ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní jsou alokovány na oblast čištění odpadních vod včetně budování infrastruktury na pitnou vodu téměř 2 mld. EUR z prostředků EU - Fondu soudržnosti, zároveň jsou připraveny prostředky SFŽP ČR na další spolufinancování projektů. Na konci dubna letošního roku byl ukončen příjem žádostí v rámci 3. výzvy OPŽP, přijato bylo celkem 301 žádostí, celkové náklady těchto projektů jsou ve výši téměř 34 miliard Kč. Z 1.výzvy OPŽP, vyhlášené v červnu loňského roku, je již 47 schválených projektů v různých etapách realizace - bude postaveno více než 380 km nové kanalizace a podpořena výstavba 35 čistíren odpadních vod, celkové náklady jsou téměř 4 miliardy Kč. Podpora poskytnutá ze zdrojů Fondu soudržnosti je ve výši 2,8 miliardy Kč a z prostředků SFŽP ČR 196 miliónů Kč. Do konce letošního roku probíhá kontinuální příjem žádostí na Velké projekty v Prioritní ose 1 OPŽP. Více informací můžete získat na webových stránkách nebo na Zelené lince 800 260 500.

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.