english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Závazné termíny a instrukce pro podání žádostí o platbu OPŽP ve IV. čtvrtletí 2015

29.10.2015 - SFŽP ČR důrazně vyzývá příjemce podpory, aby předkládali žádosti o platbu (dále „ŽoP") průběžně až do výše schválených Finančně platebních kalendářů na IV. čtvrtletí 2015 (dále „FPK") s výjimkou výše způsobilých výdajů, u kterých bylo příjemci ve FPK schváleno předložení ŽoP v I. čtvrtletí 2016 (pouze ŽoP s plně uhrazenými fakturami do 31. 12. 2015).

SFŽP ČR vyhlašuje pro období listopad až prosinec 2015 následující závazné termíny pro příjemce k podávání ŽoP. V níže uvedených termínech je možné podat jednu konečnou ŽoP (popř. jednu investiční a jednu neinvestiční ŽoP).

a) pondělí 16. 11. 2015
- pro ŽoP u projektů s termínem ukončení realizace (stavebních a montážních prací, dodávek zboží a služeb) do 30. 9. 2015,

b) pondělí 30. 11. 2015
- pro ŽoP zahrnující faktury, které byly vystavené do 14. 11. 2015, přičemž v průběhu listopadu 2015 již nebude další fakturace,

c) neděle 6. 12. 2015
- pro všechny ostatní ŽoP (tj. zahrnující faktury neuhrazené či částečně uhrazené, faktury plně uhrazené) viz ZP kap. 8.2.

Termíny uvedené v bodu a) a b) se netýkají projektů v PO 6 s tzv. následnou péčí, projektů v rámci 64., 65. a 66. výzvy, a dále v odůvodněných případech i projektů řešící např. změnové listy, apod.

V případě nedodržení termínů dle bodu a) a b) Fond negarantuje proplacení ŽoP v roce 2015.

ŽoP musí být na SFŽP ČR doručeny:

- v písemné podobě (včetně všech náležitostí definovaných ZP, kap. 8.3), přičemž je akceptováno i dodání prostřednictvím datové schránky (faktur, ŽoP a bankovních výpisů, ...).

- nejpozději 16. 11. 2015 a 30. 11. 2015 vždy do 18 hod nebo 7. 12. 2015 do 12 hod.
(ŽoP musí mít datum přijetí na SFŽP ČR dle uvedené specifikace).
SFŽP ČR zároveň všem příjemcům podpory připomíná, že dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále „ZP") kap. 8.2:

  • jsou povinni zadat údaje o fakturách do IS Bene-fill nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich obdržení a neprodleně je zasílat ke kontrole projektovému manažerovi. Příjemci mají také stanovenu povinnost zahrnovat schválené faktury do žádosti o platbu nejpozději do 2 měsíců od jejich schválení projektovým manažerem. Pro nadcházející období však platí zkrácené lhůty odpovídající výše uvedeným termínům pro podání ŽoP.
  • jsou povinni zadat do IS Bene-fill a doručit finančnímu manažerovi na SFŽP ČR bankovní výpisy (BV) v listinné podobě. V případě modifikovaných ex-ante plateb uhradit faktury max. do 10 pracovních dnů od data splatnosti dotace, zadat úhradu do IS Bene-fill a podepsané a v případě právnických osob i orazítkované BV doručit finančnímu manažerovi akce (možno i prostřednictvím datové schránky).
  • příjemce může podat vždy jen jednu ŽoP s výjimkou situace, kdy podá současně ŽoP investiční a neinvestiční (v tomto případě lze podat a zadministrovat dvě ŽoP současně). Podání další ŽoP (inv/neinv) nebude příjemci umožněno, dokud nedojde:
    • k zadministrování předchozí(ch) ŽoP;
    • k zadání BV do IS BENE-FILL a doložení kompletní úhrady faktur(y) z předchozí ŽoP v případě proplacení faktur neuhrazených nebo jen částečně uhrazených.

SFŽP ČR upozorňuje příjemce a zpracovatele ŽoP na povinnost dodržení 100 % správnosti, přesnosti a preciznosti faktur, ŽoP, bankovních výpisů (vše podepsané a v případě právnických osob i orazítkované), bankovních spojení, variabilních a dalších platebních symbolů, charakteru výdajů inv./neinv. a dalších náležitostí ŽoP - a to v elektronické a písemné podobě včetně dodržení účetních standardů věrného a poctivého zobrazení v účetnictví příjemce.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebude časově ani technicky možné provádět průběžné opravy chybných ŽoP, a proto si SFŽP ČR vyhrazuje právo takové ŽoP neproplatit a stornovat. Typ fakturovaného výdaje investiční / neinvestiční je dán typem výdaje zadaného v IS Bene-fill u smlouvy o dílo a je určen příjemcem podpory podle charakteru fakturovaných prací, služeb a dodávek.

Proplácení faktur uhrazených dodavatelům po termínech stanovených výše, tzn. zejména faktur uhrazených až v průběhu prosince 2015 (31. 12. 2015 je poslední možný termín úhrady faktur dodavatelům), bude umožněno na základě předložených ŽoP v I. čtvrtletí 2016, viz také následující článek .


 

 

 


 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.