english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Ukončování financování v OPŽP - způsobilost a proplácení DPH

27.08.2015 - V souvislosti s dotazy příjemců podpory doplňujeme aktualitu zveřejněnou dne 3. 7. 2015 ("Financování projektů v roce 2015 a 2016, využití zálohových faktur") o následující informace:

A) Způsobilost DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (PDP) na přelomu let 2015/2016

Podmínkou způsobilosti výdajů je uskutečnění výdajů příjemcem podpory nejpozději do 31. 12. 2015. V případě faktur vystavených ke konci roku 2015, na které se vztahuje režim PDP, dojde k vypořádání DPH s příslušným finančním úřadem až v lednu 2016.

Podmínky pro proplacení DPH v režimu PDP:
  • příjemce nemá nárok na odpočet DPH u daného přijatého plnění → DPH je způsobilé,
  • příjemce proplatí dodavateli předmětné faktury do konce roku 2015 (tyto faktury mohou být zahrnuty do Žádosti o platbu ještě v roce 2015),
  • v lednu 2016 příjemce vypořádá DPH v režimu PDP s příslušným finančním úřadem a neprodleně předloží Fondu všechny potřebné doklady (viz záložka Faktury v IS Benefillu),
  • po určení způsobilosti DPH bude DPH zahrnuto do Žádosti o platbu (nejpozději v březnu 2016).

B) Stanovení způsobilých výdajů v případě nároku na odpočet DPH v poměrné výši nebo s nárokem na odpočet v krácené výši (prostřednictvím koeficientu) nebo v případě jejich kombinace na přelomu let 2015/2016

V souvislosti s ukončováním programového období nedochází v této oblasti v zásadě k žádné změně. Stále platí postupy uvedené v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v kap. 8.1 písm. p).

Podmínky pro proplacení DPH v těchto případech: 
  • příjemce má nárok na odpočet DPH v poměrné výši či v krácené výši (příp. na odpočet ve výši jejich kombinace),
  • předmětné faktury (vč. DPH) byly zhotoviteli proplaceny do 31. 12. 2015,
  • Fondu bylo předloženo daňového přiznání předkládané finančnímu úřadu v lednu 2016 a „Rekapitulace DPH za poslední zdaňovací období" (viz Dokumenty ke stažení v IS Bene-fill),
  • Žádost o platbu musí být podána nejpozději v březnu 2016.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.