english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Závazné termíny a instrukce pro podání žádosti o platbu OPŽP ve IV. čtvrtletí 2014

23.10.2014 - MŽP a SFŽP ČR důrazně vyzývá příjemce podpory, aby předkládali žádosti o platbu (ŽoP) průběžně až do výše schválených Finančně platebních kalendářů na IV. čtvrtletí 2014 (FPK). Navýšení FPK 2014 je možné prostřednictvím finančního manažera projektu a bude obratem kladně vyřízeno.

MŽP a SFŽP ČR vyhlašují pro období listopad až prosinec 2014 následující závazné termíny pro příjemce k podávání ŽoP. V níže uvedených termínech je možné podat jednu konečnou ŽoP (popř. jednu investiční a jednu neinvestiční ŽoP).

a) 14. 11. 2014
- pro projekty s termínem ukončení realizace (stavebních a montážních prací, dodávek zboží a služeb) do 30. 9. 2014,

b) 30. 11. 2014
- pro ŽoP zahrnující neuhrazené či částečně uhrazené faktury, tzv. modifikované ex-ante platby - viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory (dále ZP), kap. 8.2,

- pro ŽoP zahrnující faktury, které byly vystavené do 14. 11. 2014, přičemž v průběhu listopadu 2014 již nebude další fakturace,

c) 5. 12. 2014
- pro ostatní ŽoP zahrnující pouze plně uhrazené faktury - tzv. ex-post platby - viz ZP kap. 8.2.

Doručení ŽoP

V písemné podobě (včetně všech náležitostí definovaných ZP, kap. 8.3), ŽoP musí mít datum přijetí na SFŽP, podle výše uvedené specifikace, nejpozději 14. 11. 2014, 30. 11. 2014 (jedná se o neděli, pracovníci SFŽP budou k dispozici po celý tento víkend vč. podatelny od 8 do 20 h) nebo 5. 12. 2014, a to v uvedených dnech vždy do 20 h. Akceptováno je i dodání faktur, ŽoP a bankovních výpisů prostřednictvím datové schránky.

MŽP a SFŽP ČR zároveň všem příjemcům podpory připomíná, že dle ZP kap. 8.2, jsou povinni:

  • zadat údaje o fakturách do IS Bene-fill nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich obdržení a neprodleně je zasílat ke kontrole projektovému manažerovi. Příjemci mají také stanovenu povinnost zahrnovat schválené faktury do žádosti o platbu nejpozději do 2 měsíců od jejich schválení projektovým manažerem. Pro nadcházející období však platí zkrácené lhůty odpovídající výše uvedeným termínům pro podání ŽoP.
  • zadat do IS Bene-fill a doručit na SFŽP ČR bankovní výpisy (BV) v listinné podobě. Pro nadcházející období se ukládá příjemcům v případě tzv. modifikovaných ex-ante plateb zkrátit lhůtu 10 pracovních dní pro dodání BV na minimum, tzn. po obdržení platby obratem uhradit faktury v plné výši (vč. podílu vlastních zdrojů) a obratem zadat BV do IS Bene-fill a podepsané a v případě právnických osob i orazítkované BV doručit finančnímu manažerovi akce (možno i prostřednictvím datové schránky).

Upozornění pro příjemce

MŽP a SFŽP ČR upozorňuje příjemce a zpracovatele ŽoP na povinnost dodržení 100 % správnosti, přesnosti a preciznosti faktur, ŽoP, bankovních výpisů (vše podepsané a v případě právnických osob i orazítkované), bankovních spojení, variabilních a dalších platebních symbolů, charakteru výdajů inv./neinv. a dalších náležitostí ŽoP - a to v elektronické a písemné podobě včetně dodržení účetních standardů věrného a poctivého zobrazení v účetnictví příjemce. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebude časově ani technicky možné provádět průběžné opravy chybných ŽoP, a proto si SFŽP ČR vyhrazuje právo takové ŽoP neproplatit a stornovat. Typ fakturovaného výdaje investiční / neinvestiční je dán typem výdaje zadaného v IS Bene-fill u smlouvy o dílo a je určen příjemcem podpory podle charakteru fakturovaných prací, služeb a dodávek.

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.