english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

06.10.2014 - Ke dni 6. 10. 2014 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí (dále jen „Závazné pokyny"). Upraveny byly kapitoly 4 a 8, dále byla vložena nová příloha č. 9.


Do podkapitoly 4.4 Upřesnění pravidel pro veřejnou podporu byly vloženy informace ke znakům veřejné podpory. V podkapitole 4.4.1 byly doplněny informace k Obecnému nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008 - byly vloženy informace ohledně opatření, na která se vztahuje toto nařízení, o míře podpory a dále o přechodném období do 31. 12. 2014. Byla vložena nová podkapitola 4.4.2 týkající se Obecného nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 - v podkapitole je uvedeno, jaká opatření se řídí úpravou tohoto nařízení, jakým žadatelům nebude podpora poskytnuta a jsou zde uvedeny hlavní změny oproti úpravě Obecného nařízení č. 800/2008. Dále byla upravena podkapitola 4.4.3 popisující čerpání podpory de minimis - do podkapitoly byly vloženy informace o Nařízení Komise (EU) č. 1407/2014 vztahujícím se na čerpání podpory de minimis, dále byly vloženy informace o definici jednoho podniku. Byla odstraněna podkapitola popisující veřejnou podporu v prioritní ose 5.

V kapitole 8 Zásady financování - náležitosti Žádosti o platbu, podkapitole 8.1 bylo k bodu l) týkajícím se projektů menšího rozsahu doplněno, že informace o proplácení podpory na bankovní účet příjemce podpory jednorázově po dokončení realizace projektu se nevztahuje na projekty, u nichž je stanovena povinnost profinancování určité části projektu do konce roku 2014. Dále byla z kapitoly 8.2 odstraněna informace, že režim modifikovaných ex-ante plateb nelze uplatnit u zálohových faktur.

Do Závazných pokynů byla vložena nová příloha č. 9 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - odkaz na toto prohlášení byl doplněn i do podkapitoly č. 4.4.5.

Aktualizovaná verze Závazných pokynů je k dispozici zde.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.