english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Od 1. července 2014 platí nové předpisy v oblasti veřejné podpory

17.07.2014 - Dne 1. července 2014 vstoupilo v účinnost Nařízení EK č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, které nahradilo Nařízení EK č. 800/2008 a jímž se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. Obecné nařízení o blokových výjimkách).

Stávající režimy blokových výjimek Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 dle Nařízení č. 800/2008 vyjma regionální blokové výjimky (tzv. regionální podpory) je možné aplikovat ještě po přechodné období šesti měsíců, tedy do 31. prosince 2014.

Plné znění nového Obecného nařízení o blokových výjimkách najdete zde.

Přechodné období se však nevztahuje na režimy regionální blokové výjimky, které se již musí řídit pravidly nového Obecného nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 od 1. července 2014.

Mezi hlavní změny, ke kterým dochází v důsledku přijetí nových předpisů, patří:

  • snížení výše regionální veřejné podpory dle pravidel uvedených v tomto novém nařízení a dle nově schválené Mapy regionální podpory pro Českou republiku na období 2014-2020 plné znění najdete zde.
  • nemožnost aplikovat regionální podpory v oblasti výroby a distribuce energie. Více informací k problematice najdete na: www.uohs.cz.

Dne 1. července 2014 rovněž vstoupilo v účinnost Nařízení EK č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis s limitem 200 000 EUR za rozhodné období tří účetních let. Změna se týká aplikace pojmu „jeden podnik" z pohledu pravidel podpory de minimis. Plné znění nového nařízení de minimis najdete zde.

V souvislosti s novým Nařízením EK č. 1407/2013 de minimis dochází ke změně čestného prohlášení k čerpání podpory (viz příloha č. 1), které je povinnou součástí podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nově bude možné čerpat veřejnou podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pouze v souladu s výše citovanými nařízeními. S ohledem na uvedené změny budou žadatelé v Operačním programu Životní prostředí, kterým nebyla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. června 2014, muset reflektovat nové předpisy.

V případě nutnosti změny režimu veřejné podpory v souvislosti s výše uvedenou legislativou doporučujeme vše prodiskutovat se Státním fondem životního prostředí ČR.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.