english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace Závazných pokynů

18.03.2014 - Ke dni 14. 3. 2014 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny"), aktualizovaná verze je účinná od 18. 3. 2014.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem byla občanská sdružení nahrazena spolky - tato změna se promítla do kapitol 2.3, 3.1 a 3.2.7 Závazných pokynů.

V kapitole 4.4.1 Obecné nařízení o blokových výjimkách 800/2008 (GBER) byla upravena informace týkající se prodloužení termínu stávající a schválení nové regionální mapy. Do kapitoly 4.5 Právní stav předmětu podpory byla doplněna informace, jak postupovat v případě, že je předmět podpory dotčen výzvou k vydání podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, dále byla doplněna informace o oblasti podpory 6.6. V kapitole 4.6.1 Zástava nemovitostí byly upraveny informace o znaleckém posudku v návaznosti na změnu oceňovací vyhlášky.

Byly provedeny změny v kapitole 5 Zadávací řízení. V důležitých upozorněních byla upravena pasáž o informování SFŽP o jednání hodnotící komise, doplněny informace o korekcích a dále vloženy informace o tom, že zadavatel nesmí stanovit požadavky na kvalifikaci uchazečů způsobem, který neodůvodněně omezuje možný okruh uchazečů. Do důležitých informací bylo doplněno upozornění, že žadatel je oprávněn podat námitku proti stanovení výše korekce dotace v případě zjištění porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Dále byly upraveny informace o zadávacím řízení mimo zákon o veřejných zakázkách. V souvislosti s novelizací zákona o veřejných zakázkách byly upraveny limity pro zakázky malého rozsahu 2. kategorie. Byly upraveny kapitoly 5.3, 5.4. Z kapitoly 5.7 byla odstraněna podkapitola Uveřejnění seznamu subdodavatelů. Dále byla upravena kapitola 5.10 Postihy za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek, a to zejména v souvislosti s aktualizací pokynů COCOF 07/0037/03 ve znění rozhodnutí komise ze dne 19. 12. 2013 č. C(2013) 9527.

V kapitole 8.1 Pravidla a nutné podmínky pro uvolňování finanční podpory byla u zálohových faktur doplněna možnost se souhlasem Řídicího orgánu prodloužit lhůtu pro vyúčtování zálohových faktur. Dále byla doplněna informace o 30 denní splatnosti faktur a 45 denní splatnosti faktur u ex-ante modifikovaných plateb. Do kapitoly 8.2 Metody financování - uvolňování finančních prostředků, lhůty administrace byla vložena povinnost příjemce zadat ve stanoveném termínu údaje o faktuře do IS BENE-FILL a povinnost příjemce podpory zahrnout schválené faktury do žádosti o platbu do 2 měsíců od jejich schválení projektovým manažerem. Z kapitoly 8. 10 Účetnictví příjemce podpory byl odstraněn poslední odstavec týkající se účelových znaků a byl nahrazen odkazem na novou přílohu č. 7 Účtování o příjmu podpory OPŽP.

V kapitole 9 Archivace dokumentů byl upraven text týkající se doby, po kterou má příjemce podpory archivovat dokumenty související s projektem.

Do kapitoly 10 byly vloženy informace o následných kontrolách po ukončení realizace projektu.

Dále byly vloženy nové přílohy č. 7 Účtování o příjmu podpory OPŽP a č. 8 Tabulky postihů za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek.

Detailnější přehled všech změn naleznete ve Změnovém listu Závazných pokynů.

Aktualizované Závazné pokyny naleznete zde.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.