english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Důležité informace pro příjemce podpory

22.02.2013 - Důležité informace pro příjemce podpory: nejčastější nedostatky zjištěné při provádění veřejnosprávních kontrol u projektů financovaných v rámci OPŽP.

1. Nedodržení pravidel publicity - nenainstalován velkoplošný informační panel, nebo trvalá pamětní deska.

2. Neuhrazení poskytnutých finančních prostředků dodavateli do 10 pracovních dní od data jejich poskytnutí. Neposkytnutí bankovních výpisů dokládajících úhradu fakturace dodavateli z prostředků dotace a vlastních zdrojů ve lhůtě do 10 pracovních dní.

3. Rozdíly mezi skutečným stavem, projektovou dokumentací a realizací, aniž by byl SFŽP ČR o těchto rozdílech informován.

4. Nedodržení lhůt ukončení realizace projektu a závěrečného vyhodnocení akce.

5. Porušení pravidel týkajících se zadávání veřejných zakázek (např. překračování stanoveného limitu subdodávek, nedodržování lhůt dle zákona o veřejných zakázkách atd.)

6. Absence oddělené analytické evidence v účetnictví, ze které by bylo zřejmé jasné oddělení výdajů vztahujících se ke konkrétnímu projektu.

7. Špatné zaúčtování dotace (neodpovídající nástroj a zdroj).

8. Drobné rozdíly v realizaci staveb oproti jejich vysoutěžené podobě dle zadávací dokumentacea uzavřené Smlouvě o dílo, absence souhlasu (stanoviska) příslušným stavebních úřadů ke změnám staveb před zahájením těchto změn.

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.