english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Závěry ze zasedání Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí Tisková zpráva

15.03.2012 - Na půdě Ministerstva životního prostředí se dnes uskutečnilo již 23. zasedání Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí (dále Řídicí výbor). Poradní orgán ministra měl tentokrát na programu projednávání projektových žádostí předložených v rámci XXVII. výzvy v oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (prioritní osa 1), zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (prioritní osa 4) a zlepšování stavu přírody a krajiny (prioritní osa 6) a v rámci XXVIII. výzvy v oblasti udržitelného využívání zdrojů energie (prioritní osa 3). Na výzvy bylo z prostředků EU vyčleněno 8,1 miliardy Kč.

S ohledem na riziko včasného nevyčerpání alokovaných prostředků v prioritní ose 1 byl stěžejním bodem jednání Řídicího výboru stav projektu „Celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově, stavba 1, nová vodní linka včetně napojení".

Řídicí výbor nedoporučil tento projekt k realizaci a souhlasil s ukončením administrace projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jeho stanovisko vychází z usnesení ze dne 15. prosince 2011, kdy byl určen konečný termín 31. 1. 2012 pro předložení projektové žádosti se souhlasným stanoviskem iniciativy JASPERS, včetně doložení písemného závazného stanoviska k naplnění podmínek Přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP a písemného závazku dodržení termínu realizace do konce roku 2015. K 23. lednu 2012 obdržel žadatel tzv. Action Completion Note zpracovanou experty iniciativy JASPERS. Toto stanovisko bylo nadále negativní a opakovalo zásadní připomínky k projektu (mj. nadbytečná návrhová kapacita, nedostatečná analýza variant a vysoké investiční náklady). O tři dny později se uskutečnilo jednání na MŽP za účasti Evropské komise, JASPERS a zástupců žadatele. Ze strany JASPERS bylo konstatováno, že nemohou projekt podpořit ke spolufinancování z OPŽP vzhledem k nevypořádaným připomínkám. Zástupci Evropské komise se shodli, že projekt by v této podobě neměl být předložen Evropské komisi k posouzení. Žadatel nepředložil písemné závazné stanovisko k naplnění podmínek Přílohy č. 7. OPŽP. Během ledna 2012 probíhala série dalších jednání mezi zúčastněnými stranami již bez EK a JASPERS. Řídicí výbor na dnešním zasedání doporučil rozdělení dříve alokovaných prostředků na přestavbu ÚČOV mezi projekty v tzv. zásobníku a další výzvy.

Dalším bodem jednání Řídicího výboru byly problematické projekty z hlediska plnění podmínek Přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP. Ze všech problematických projektů Řídicí výbor dále doporučil administrovat projekty s náklady v celkové výši 1,62 miliard Kč, přičemž požadavek na podporu z Fondu soudržnosti činí 1,14 miliard Kč.

Projekty doporučené k administraci  

S ohledem na nemožnost naplnění podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP doporučil Řídicí výbor odstoupení od Registračního listu akce a Rozhodnutí ministra životního prostředí u projektů s náklady v celkové výši cca 3,1 miliard Kč s požadovanou podporou z Fondu soudržnosti 1,6 miliard Kč s tím, že zároveň doporučuje rozdělení alokovaných prostředků na tzv. zásobník projektů a další výzvy.

Pokud by některý z těchto projektů byl schopen dosáhnout naplnění podmínek Přílohy č. 7, může požádat o podporu v nově vyhlášené výzvě, která je plánována na duben-květen 2012.

Problematické projekty, které Řídící výbor nedoporučil k realizaci

Na svém 23. zasedání Řídicí výbor zároveň doporučil ke schválení ministrovi 57 vodohospodářských projektů, o kterých není pochyb v souladu s Přílohou č.7. Se zbývajícími projekty v zásobníku se bude nadále pracovat.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.