english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Dodatek č. 1 ke směrnici MŽP č. 3/2011

22.07.2011 -

Dne 22. 7. 2011 byl Ministerstvem životního prostředí vydán dodatek č. 1. ke směrnici MŽP č. 3/2011 z ledna letošního roku pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí.

Text tohoto dodatku se vztahuje na projekty podané v rámci XXIX. výzvy OPŽP a výzev následujících, jak je uvedeno v článku 11 Směrnice. Vzhledem ke skutečnosti, že dodatek č. 1 nabyl platnosti a účinnosti dne 22. července 2011, tzn. až po vyhlášení XXX. výzvy, nevztahuje se text dodatku na projekty předkládané v rámci XXX. výzvy.

Níže jsou uvedeny nejdůležitější změny směrnice, které jsou obsahem tohoto dodatku.

V čl. 5 odst. 7 byl v souladu s dalším textem směrnice termín „schválení provozních smluv včetně způsobu výběru provozovatele..." nahrazen slovem „posouzení".

V čl. 8 odst. 7 slovo „nebude" ve větě „V případě nesplnění podmínek stanovených v registračním listu akce „nebude" Řídícím orgánem vydáno Rozhodnutí" je nahrazeno slovy „nemusí být" .

V Příloze č. 1 byly přijaty tyto dodatky a úpravy:

§    doplnění příloh v PO1 (oblasti podpory 1.1.4 a 1.3) a PO 6;

§    u všech PO je v případě organizačních složek státu nebo státních příspěvkových organizací nově povinnou přílohou žádosti i souhlasné stanovisko zřizovatele organizace;

§    v PO 4 je upraveno číslo metodického pokynu pro analýzu rizik;

§    v PO 6 je upraveno, že „pro neinvestiční nestavební opatření v rámci oblasti podpory 6.2 se vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, nepředkládá.";

V Příloze č. 2 bylo upraveno dokladování:

§    upravena informace k rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami - nově může být rozhodnutí v odůvodněných případech doloženo i po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)

V Příloze č. 3 byl odejmut požadavek:

§    z podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) byl odstraněn požadavek na „soupis faktur"


Také byly provedeny některé pouze formální úpravy textu v přílohách Směrnice.


Pro lepší orientaci žadatelů je na stránkách OPŽP k dispozici konsolidovaná verze směrnice č. 3/2011 ve znění dodatku č. 1.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.