english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
 • Tisk

Výklad hodnotících kritérií pro PO 2 v XXV. a XXVI. výzvě

16.06.2011 - V souvislosti s častými dotazy žadatelů připravilo Ministerstvo životního prostředí, ve spolupráci se Statním fondem životního prostředí ČR, rozšířený výklad k hodnotícím kritériím v podoblasti podpory 2.1.4 - Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR.

Ekologická relevance projektu:

1. Význam projektu z hlediska přispění k naplnění cíle podoblasti E. 1
Parametry pro hodnocení
 • Přispívá projektový záměr k udržení nebo zlepšení územního hodnocení kvality ovzduší, posuzování vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatelstva a dopadů na ekosystémy?
 • Je v dané oblasti dostatečná hustota monitorovacích stanic s ohledem na reprezentativnost pokrytí území ČR, typových lokalit a imisní zátěže lokality?
 • Přispívá projektový záměr k lepšímu popisu území s ohledem na hustotu osídlení, skladby zdrojů (doprava, průmysl, lokální topeniště)? Bude mít toto zlepšení vliv na hodnocení dopadů na zdraví (hodnocení expozice)?
 • Rozšiřuje projektový záměr spektrum měřených látek na daném území? Pokud ano, je toto rozšíření užitečné?
 • Budou naměřená primární data poskytována do celostátní databáze ISKO v reálném čase, pokud je to relevantní?
 • Bude žadatel poskytovat verifikovaná data do celostátní databáze ISKO?
2. Odborná a organizační způsobilost žadatele E. 2
Parametry pro hodnocení
 • Doložil žadatel plnění všech požadavků směrnice 2008/50/ES, navazujících norem a národní legislativy včetně autorizace pro měření imisí?
 • Vlastní žadatel akreditaci pro relevantní metody měření?
 • Disponuje žadatel dostatečnými odbornými a personálními kapacitami?
 • Je zajištěna návaznost projektového záměru na systémy hodnocení kvality ovzduší?
 • Doložil žadatel, že je schopen verifikovat pořizovaná data a používané metody hodnocení?

Technická relevance projektu:

1. Technická úroveň projektu T. 1
Parametry pro hodnocení
 • Odpovídá technická úroveň projektu požadavkům směrnice 2008/50/ES a navazujícím normám (např. QA/QC, zajištění návaznosti na primární standardy)?
2. Technická úroveň projektu T. 2
Parametry pro hodnocení
 • Jsou v projektovém záměru vhodně zpracovány a popsány všechny oblasti, které s projektem souvisí?
 • Je projektový záměr dostatečně a srozumitelně zpracován?
 • Jsou navrhované činnosti vhodné a účinné pro dosažení cílů projektového záměru?
 • Odpovídá nákladovost projektového záměru cenovým standardům resp. projektům obdobného charakteru?

Výklad k hodnotícím kritériím PO 2 (v PDF)
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.