english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Evropská komise schválila již pátý velký projekt OPŽP

28.03.2011 - Schválený vodohospodářský projekt „Čistá řeka Bečva II", který navazuje na již ukončený projekt „Čistá řeka Bečva" financovaný nástrojem ISPA, řeší odkanalizování a čištění odpadních vod. Projekt podalo Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV) v rámci 9. výzvy.

Cílem projektu Čistá řeka Bečva II je rozšíření kanalizační sítě, a tím zvýšení počtu napojených obyvatel na veřejnou kanalizaci a intenzifikace dvou čistíren odpadních vod (ČOV) v aglomeracích pod a nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) ve Zlínském kraji.

Celkem bude vybudováno 168,3 km veřejné kanalizace a kapacita ČOV se v důsledku jejich intenzifikace zvýší o 3 450 EO. V konečném součtu tak bude nově budovanou kanalizací odvedeno znečištění od 14 791 EO. Projekt současně přispívá k ochraně přírody a krajiny, neboť je téměř celý situován v chráněných oblastech CHKO Beskydy, CHOPAV Beskydy, CHOPAV Vsetínské vrchy a evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000.

Projekt bude realizačně rozdělen do tří samostatně tendrovaných a realizovaných částí:

  • Část A - Oblast Vsetín - předmětem stavby je rozšíření stokové sítě a napojení nových obyvatel. Celkem bude vybudováno přibližně 69 km nové kanalizace, odkanalizování a čištění odpadních vod od přibližně 6 141 EO.
  • Část B - Oblast Lidečko - předmětem stavby je rozšíření stokových sítí, napojení nových obyvatel, a zvýšení kapacity ČOV Lidečko. Celkem bude vybudováno zhruba 69,8 km nové kanalizace, odkanalizování a čištění odpadních vod od přibližně 5527 EO.
  • Část C - Oblast Valašské Meziříčí, Oblast Zubří, Rožnov pod Radhoštěm - předmětem stavby je rozšíření stokových sítí a napojení nových obyvatel. Celkem bude vybudováno přibližně 29 km nové kanalizace, odkanalizování a čištění odpadních vod od přibližně 3123 EO.

Záměrem je zajistit řádný provoz dotčené vodohospodářské infrastruktury společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen VaK) v tzv. „vlastnickém modelu" provozování, a to za předpokladu, že se SOMV podaří vykoupit zbývající akcie společnosti VaK od soukromého vlastníka. Pro případ, že by tento odkup nebyl úspěšný, SOMV zřídí vlastní provozní divizi, která bude provozovat danou vodohospodářskou infrastrukturu v modelu „obec provozuje sama".

Projekt v číslech

Celkové výdaje na projekt
 1 858 272 860 Kč
 Celkové způsobilé výdaje 1 330 715 308 Kč
 Podpora OPŽP celkem 1 197 643 777 Kč
 z toho - FS 1 131 108 012 Kč
             - SFŽP ČR  66 535 765 Kč

 

K úpravě těchto částek může dojít v důsledku aktualizace dat k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Uvedená celková výše podpory OPŽP celkem je však již maximální a bude upřesněna spolu s termíny realizace podle příslušných dodavatelských smluv před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.