english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Vzorová smluvní ujednání

01.12.2010 - Koncem měsíce srpna 2010 byl na webu OPŽP zveřejněn tzv. Soutěžní model pro výběr provozovatele VH infrastruktury včetně relevantních dokumentů. Soutěžní model byl vytvořen za účelem usnadnění procesu výběru nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury formou koncesního řízení, a to zejména přípravy a realizace finanční části výběru provozovatele infrastruktury vodovodů a kanalizací vyžadované zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesním zákonem) ve znění pozdějších předpisů, a to v takovém provedení, aby zároveň takový výběr odpovídal i podmínkám přijatelnosti.

Dalším navazujícím krokem k usnadnění procesu výběru nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury formou koncesního řízení je zveřejnění tzv. vzorových smluvních ujednání pro smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací v rámci implementace Přílohy č. 7 PD OPŽP (dále jen „VSU").

Vzorová smluvní ujednání

VSU byla vytvořena Státním fondem životního prostředí ČR s cílem poskytnout konečným příjemcům nezávazný, inspirativní smluvní text pro splnění podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP, a to při plném respektování oborových předpisů České republiky, právních předpisů v oblasti veřejného zadávání, obecné cenové regulace a obecných právních předpisů České republiky.

Rozsah využití VSU ze strany konečných příjemců je ponechán zcela na jejich uvážení, a to včetně příslušné modifikace textu VSU nebo vytvoření zásadně odlišného vlastního textu provozní smlouvy. Výsledná provozní smlouva však musí vyhovovat všem požadavkům Přílohy č. 7 PD OPŽP, což si může konečný příjemce nejlépe ověřit pomocí kontrolních listů pro posouzení souladu vodohospodářských provozních smluv s podmínkami OPŽP.

Kontrolní list pro posouzení výběrového řízení dle koncesního zákona
Kontrolní list pro posouzení provozní smlouvy

Na tomto místě je vhodné upozornit, že VSU byla vytvořena pro konkrétní vzorový případ, který reprezentuje významnou množinu žadatelů, kteří mají výběr nového provozovatele své vodohospodářské infrastruktury (dále jen „VHI") jako podmínku stanovenou v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP a tedy pracují s konkrétními předpoklady (blíže viz samotný text VSU). V případech, kdy výchozí situace konečného příjemce je rozdílná oproti výchozím předpokladům VSU, je možné tyto odlišnosti do VSU upravit/zapracovat a v případě potřeby tyto úpravy konzultovat s odpovědnými pracovníky SFŽP.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.