english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Na webu je aktualizovaná verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

30.04.2010 - Dne 29. dubna 2010 byla zveřejněna aktualizovaná verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Změny se týkají kapitoly 4 Zadávací řízení a kapitoly 5 Výběrové řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v rámci Prioritní osy 1 (1.1.1., 1.2.).

Výběrová řízení na provozovatele a zhotovitele vodohospodářské infrastruktury  v kapitole 4 mají nová pravidla. Byla upravena hodnotící kritéria pro výběrová řízení - v případě zakázek na stavební práce, kdy je hlavním hodnotícím kritériem stanovena ekonomická výhodnost nabídky, byla upravena váha dílčího kritéria nabídkové ceny na 80%. Dále byly upraveny informace týkající se používání dílčích hodnotících kritérií - jako dílčí kritérium nelze použít sankce. V případě použití číselně vyjádřitelných dílčích hodnotících kritérií musí zadavatel stanovit jejich maximální a minimální hodnoty. Pro užití užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla doplněna povinnost zadavatele vyzvat k podání nabídky minimálně 10 zájemců, případně (při méně než 10 zájemcích) vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podají žádost o účast a prokáží splnění kvalifikace.

V kapitole 5 byly upraveny informace o náležitostech výběrového řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury - byla stanovena povinnost, že jedním z dílčích hodnotících kritérií pro výběr provozovatele musí být vždy výše ceny pro vodné a/ nebo stočné. Dále byly upraveny informace o posouzení podkladů ze strany SFŽP před zahájením výběrového (zadávacího, koncesního) řízení, o posouzení podkladů výběrového (zadávacího, koncesního) řízení a posouzení průběhu výběrového řízení před podpisem smlouvy. Byla vložena nová podkapitola 5.3 týkající se podmínek pro zadávání koncesních smluv malého rozsahu.

Tato verze Závazných pokynů vstupuje v platnost dne 29. 4. 2010. Ustanovení kapitoly 4 Zadávací řízení nabývají účinnosti od 1. 5. 2010 s tím, že tato kapitola je vztažena na zadávací řízení, jejichž zadávací podmínky (dle čl. 4.4) byly na Fond předloženy ke schválení  1. 5. 2010, a v případě výběrových řízení, u kterých Fond zadávací podmínky kontroluje zpětně,  pro taková výběrová řízení, která byla zahájena po tomto datu.

Aktualizované závazné pokyny pro žadatele a příjemce OPŽP
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.