english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
 • Tisk

Byla zveřejněna nová Směrnice o předkládání žádostí a poskytování podpory z OPŽP

29.04.2010 - Směrnice MŽP č. 4/2010 vstoupila v platnost 28. dubna 2010. Žadatelé jsou povinni se novou směrnicí řídit při podávání žádostí o podporu v rámci již vyhlášené XVIII. a XIX. výzvy a výzev následujících.

Hlavní změny v nové Směrnici MŽP č. 4/2010:

text Směrnice:
 • čl. 4 odst. 8 - bonitním žadatelům může Fond poskytnout půjčku na posílení vlastních zdrojů žadatele a to nově až do výše rozdílu celkové dotace OPŽP a celkových způsobilých výdajů projektu. Nově lze půjčku poskytnout u projektů generujících příjmy a to až do výše celkových způsobilých výdajů,
 • čl. 4 odst. 9 - Ministr může ve zvlášť odůvodněných a výjimečných případech poskytnout půjčku až do výše celkových výdajů projektu a to na dobu splatnosti delší než 10 let,
 • čl. 5 odst. 3 - formulář žádosti již nemusí být parafován statutárním orgánem/zástupcem na každé straně,
 • čl. 6 bod 4 - u akceptovaných žádostí bude prověřena ekonomika žadatele dle definice uvedené v příloze č. 4.1 této Směrnice,
 • čl. 7 - doplnění odkazu na koncesní zákon,
 • čl. 7 odst. 3 - ve výjimečných a odůvodněných případech je možno zahájit zadávací řízení na stavební práce a dodávky před datem akceptace žádosti Fondem.
příloha č. 1:
 • u všech prioritních os (PO) odstraněn - Doklad o stanovení statutárního zástupce žadatele, který potvrzuje podpisem žádost o poskytnutí podpory,
 • u všech PO odstraněny tyto doklady a přesunuty do žádosti na záložku L - Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH  a Čestné prohlášení žadatele, že má dostatečnou administrativní a provozní kapacitu pro splnění povinností týkajících se poskytnutí finančních prostředků,
 • Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory přesunuty do přílohy č. 2 této Směrnice, tzn. tyto doklady jsou vyžadovány až k RoPD a Smlouvě,
 • u PO 7 jsou nově vyžadovány některé přílohy i na nosiči CD,
 • specifické změny u všech PO.

příloha č. 2 - specifické změny u některých PO.

příloha č. 4 - celá příloha zrevidována - žadatel dokládá ekonomické doklady k žádosti na základě tabulky uvedené v části 4.1 této přílohy.

příloha č. 5 - u některých veřejnoprávních žadatelů doplněn odkaz, že označení typu subjektu jako veřejnoprávní je pouze orientační a konkrétní subjekt musí být zařazen na základě vyhodnocení podmínek uvedených v této příloze.

Směrnice MŽP č. 4/2010 a její přílohy.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.