english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Pokyny pro příjemce
 • Tisk

Neváhejte v rámci OPŽP využívat zálohové faktury, je to snadné!

25.07.2014 - Státní fond životního prostředí ČR nabízí úspěšným žadatelům v OPŽP stručný návod, jak zahrnout zálohové faktury projektů v OPŽP 2007-2013 do žádostí o platbu v roce 2014, aby se předešlo zbytečným chybám a oddalování čerpání prostředků.

Apelujeme tímto na žadatele, aby v maximální míře tohoto nástroje v letošním roce a v roce 2015 využívali.

Opatření má již nyní pozitivní vliv na čerpání prostředků zvláště u větších projektů, kde jsou příjemci podpory subjekty z podnikatelského sektoru a kde u velkých investičních a realizačních celků je institut zálohových plateb běžnou smluvní praxí. Jeho využití je však doporučováno u všech ostatních projektů bez ohledu na finanční náročnost.

Základní podmínky pro uplatnění zálohových faktur do žádostí o platbu jsou následující:

 1. režim zálohových faktur má příjemce podpory na základě podmínek zadávacího a výběrového řízení sjednán s dodavatelem ve smlouvě o dílo,
 2. zálohová faktura se vztahuje pouze k realizační smlouvě o dílo,
 3. zálohová faktura nesmí být vystavena ve výši 100 % uzavřeného kontraktu,
 4. zálohová faktura, kterou příjemce požaduje proplatit, smí být vystavena max. na částku 90 % z realizační smlouvy o dílo,
 5. způsobilé výdaje připadající na zálohovou fakturu, která má být proplacena bez předložení zúčtovací faktury, nesmí být vyšší než 90 % z realizační smlouvy o dílo a zároveň vyšší než jsou stanoveny maximální způsobilé výdaje k dané smlouvě o dílo,
 6. zálohová faktura smí být tedy proplacena bez zúčtovací faktury pouze do výše stanovené dle bodu 5),
 7. zálohová faktura může být administrována jak v sytému ex-post plateb, tak v systému modifikovaných ex-ante plateb tzn., že příjemce je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory (splatnosti) doložit úhradu fakturace a to jak části prostředků OPŽP, tak poddílu vlastních zdrojů,
 8. vyúčtování zálohové faktury (předložení zúčtovací faktury) musí být na Státní fond životního prostředí ČR doloženo do 365 dní od data splatnosti poskytnutí podpory dle žádosti o platbu, na základě které došlo k proplacení zálohové faktury (datum splatnosti podpory je příjemci k dispozici v avízu zasílaném prostřednictvím informačního systému BENE - FILL), nejpozději však do 31. 12. 2015. V odůvodněných případech je možné se souhlasem Řídícího orgánu lhůtu prodloužit,
 9. v případě nedoložení vyúčtování zálohové faktury (zúčtovací faktury k zálohové faktuře, na kterou byla proplacena podpora) dle bodu 8) bude toto považováno za porušení Podmínek poskytnutí podpory a bude mít za následek podání hlášení o podezření na finanční nesrovnalost se všemi důsledky z toho vyplývajícími,
 10. příjemce podpory bude zálohové faktury zadávat do informačního systému BENE - FILL v označení ZF a číslo faktury a zúčtovací fakturu v označení ZÚF a číslo faktury.
Další obecné informace k postupu při proplácení prostředků příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí , Kapitola 8 - Zásady financování a náležitosti žádosti o platbu.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.