english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Pokyny pro příjemce
  • Tisk

Instrukce pro příjemce k podání žádosti o platbu a financování projektů OPŽP v období 11 - 12/2013

31.10.2013 - SFŽP ČR jako Zprostředkující subjekt OPŽP (ZS) důrazně vyzývá příjemce podpory, aby podle podmínek vydaných rozhodnutí a uzavřených smluv se SFŽP předkládali žádosti o platbu (ŽoP) s fakturací včetně 11/2013 průběžně až do výše schválených Finančně platebních kalendářů na IV. čtvrtletí 2013 (FPK).  MŽP - Řídící orgán OPŽP (ŘO) a SFŽP ČR (ZS) vyhlašují pro období 11 - 12 /2013 následující obligatorní specifikaci pro příjemce k podávání ŽoP.

1) Pokud již byl projekt ke dni 25. 10. 2013 zrealizován, dokončen a kompletně vyfakturován, doručí příjemce podpory neprodleně veškerou dosud nepředloženou fakturaci projektovému manažerovi (PM) a všechny faktury schválené PM dosud nezařazené do Žádosti o platbu (ŽoP) zařadí do jediné ŽoP (případně do 1 investiční a 1 neinvestiční ŽoP). Příjemce doručí ŽoP na SFŽP ČR nejpozději do 15/11/2013.

2) Fakturace projektů s termínem dokončení realizace do 31/10/2013 včetně dosud nedoručené na SFŽP ČR (ZS): příjemce podpory doručí neprodleně veškerou dosud nepředloženou fakturaci PM a všechny faktury schválené PM dosud nezařazené do ŽoP zařadí do jediné ŽoP (případně do 1 investiční a  1 neinvestiční ŽoP). Příjemce doručí ŽoP na SFŽP nejpozději do 20/11/2013.

3) Průběžná fakturace prací, služeb a dodávek u projektů s probíhající realizací včetně fakturace za 11/2013 dosud nedoručené na SFŽP ČR: příjemce podpory doručí neprodleně veškerou dosud nepředloženou fakturaci PM a všechny faktury schválené PM dosud nezařazené do ŽoP zařadí do jediné ŽoP (případně do 1 investiční a 1 neinvestiční ŽoP). Příjemce doručí ŽoP na SFŽP ČR nejpozději do 20/11/2013 v případech, kdy do ŽoP byly zahrnuty také  neuhrazené faktury (tzv. modifikované ex-ante platy OPŽP, viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory (ZP), kap. 8. 2.) a nejpozději do  29/11/2013 v případech, kdy do ŽoP byly zahrnuty pouze uhrazené faktury doložené bankovním výpisem (tzv. ex-post platby OPŽP, viz ZP, kap. 8. 2.)

4) Fakturaci projektů menšího rozsahu (s rozsahem celkových způsobilých výdajů projektu do 1 mil. CZK) je podle bodu 8. 1. j) Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory (ZP) možné zahrnout příjemcem do jediné ŽoP (případně do 1 investiční a jedné neinvestiční ŽoP) pouze jednorázově po dokončení realizace projektu a kontrole dle bodu 8. 4 ZP.

5) Příjemce je povinen zadat do IS Bene-fill a doručit na SFŽP bankovní výpisy (BV) v listinné podobě dle ZP, kap. 8. 2 e). ŘO a ZS ukládá příjemcům zkrátit dobu dodání BV na minimum, zejména u kap. 8. 2. ed), tj. maximálně zkrátit lhůtu 10 pracovních dnů na minimum.

Způsob doručení ŽoP:

V písemné podobě (včetně všech náležitostí definovaných ZP, kap. 8. 3. - viz web: „opzp.cz") musí mít datum přijetí na SFŽP ČR podle výše uvedené specifikace, nejpozději 29. 11. 2013 do 10:00 hodin. Akceptováno je i dodání ŽoP přes datové schránky. Z důvodu dodržení lhůt pro řádné finanční kontroly ŽoP, pro přenosy dat v systémech EDS / SMVS, Státní pokladna, MSC2007 a pro harmonogram certifikace výdajů 2013 nebude možné od 29. 11. 2013, 10.00 hodin vygenerovat ŽoP v IS Bene-fill.

Upozornění pro příjemce:

Obligatorní specifikaci k podávání ŽoP ukládá ŘO a ZS příjemcům proto, že na rozdíl od minulých let proběhne ve 12/2013 souběžně s proplácením ŽoP i paralelní administrace souhrnných žádostí a certifikace výdajů OPŽP směřující k maximálnímu doložení proplacených výdajů Evropské komisi.

V těchto souvislostech ŘO a ZS ukládá příjemcům a zpracovatelům ŽoP dodržení 100 % správnosti, přesnosti a preciznosti faktur, ŽoP, bankovních výpisů, bankovních spojení, variabilních s dalších platebních symbolů, charakteru výdajů inv. / neinv. a dalších náležitostí ŽoP - a to v elektronické a písemné podobě včetně dodržení účetních standardů věrného a poctivého zobrazení v účetnictví příjemce.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebude časově ani technicky možné provádět průběžné opravy chybných ŽoP, a proto si ZS vyhrazuje právo takové ŽoP neproplatit a stornovat. Typ fakturovaného výdaje investiční / neinvestiční. je dán typem výdaje zadaného v IS Bene-fill u smlouvy o dílo a je určen příjemcem podpory podle charakteru fakturovaných prací, služeb a dodávek.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.